Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1, са:

Председателят на окръжния съд (Tribunal d’arrondissement)

За контакти:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: +352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Тел.: +352 803214-1

Съдилища или органи, компетентни да се произнасят по жалбите срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2:

Апелативният съд (Cour d’appel) в състав, разглеждащ въззивни граждански дела

За контакт:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: +352 475981-1

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Процедури по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50:

Касационен съд (Cour de cassation)

За контакт:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел: ( +352) 475981-2369 / 2373

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

/

Последна актуализация: 17/08/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.