Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Молбите за декларация за изпълняемост съгласно член 44, параграф 1 се подават до съдията, компетентен да се произнася по временните мерки (voorzieningenrechter) в окръжния съд.

Жалбите срещу решения по такива молби съгласно член 49, параграф 2 се подават до окръжния съд, чийто съдия, разглеждащ молбите за временни мерки, се е произнесъл по молбата за признаване или по декларацията за изпълняемост.

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Касационна жалба пред Върховния съд.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Неприложим в Нидерландия.

Последна актуализация: 06/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.