Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Нидерландия

Семейно право – Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи


*задължително поле

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Молбите за декларация за изпълняемост съгласно член 44, параграф 1 се подават до съдията, компетентен да се произнася по временните мерки (voorzieningenrechter) в окръжния съд.

Жалбите срещу решения по такива молби съгласно член 49, параграф 2 се подават до окръжния съд, чийто съдия, разглеждащ молбите за временни мерки, се е произнесъл по молбата за признаване или по декларацията за изпълняемост.

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Касационна жалба пред Върховния съд.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Неприложим в Нидерландия.

Последна актуализация: 18/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.