Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Семейно право – Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи


*задължително поле

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1, са:

— съдът за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни лица (juízo de família e menores), а ако няма такъв:

— гражданското отделение на местния съд (juízo local cível), ако има такова; или

— отделението с обща компетентност (juízo de competência genérica) на окръжния съд (tribunal de comarca).

Компетентни да се произнасят по жалбите срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2 са апелативните съдилища (Tribunais da Relação).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

За целите на член 50 решението на апелативния съд може да се оспорва единствено чрез касационна жалба (recurso de revista) пред Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

— Съдилищата, и по-специално съдилищата за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни лица, гражданските отделения на местния съд, отделенията с обща компетентност на окръжните съдилища, апелативните съдилища и Върховния съд;

— службите на гражданския регистър (Conservatórias do Registo Civil)(1);

— нотариусите (notários)(2).

(1) В Законодателно постановление № 272/2001 от 13 октомври 2001 г. (консолидирана версия на Законодателно постановление № 272/2001 - Diário da República № 238/2001, Series I-A,13.10.2001 г.(dre.pt)), последно изменено със Законодателно постановление № 238/2001 от 26 август 2013 г., е уредена компетентността на службите на гражданския регистър по производства за определяне на семейното жилище, законна раздяла, преобразуване на законната раздяла в развод, както и развод, при условие че във всички горепосочени случаи е налице споразумение/взаимно съгласие между страните (вж. Член 16 от Законодателното постановление, с който за тази цел на службите на гражданския регистър са предоставени правомощия, еквивалентни на съдилища).

(2) Закон № 23/2013 от 5 март 2013 г., както е изменен (консолидирана версия на Закон № 23/2013 - Diário da República No 45/2013, Series I, 5.3.2013 г.(dre.pt)) за утвърждаване на нормативната уредба, приложима за производството по изготвяне на опис, и за предоставяне на нотариусите на правомощия да изготвят документите, необходими за процедурите за опис, както и да определят условията за такива процедури, образувани вследствие на раздяла, развод, обявяване на нищожността на брак или унищожаване на брак; вж. по-специално член 2, параграф 3 и член 3, параграфи 6 и 7.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.