Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Компетентен да разглежда молби за издаване на декларация за изпълняемост е първоинстанционният съд (Juzgado de Primera Instancia) по местоживеенето на страната, срещу която се иска признаване или изпълнение, или по мястото на изпълнение, където решението трябва да породи последиците си.

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Въззивно обжалване на решение (recurso de apelación). Компетентен да разглежда въззивните жалби е окръжният съд (Audiencia Provincial).

Решение, постановено по въззивна жалба от окръжния съд, може да се обжалва с извънредна жалба поради процесуални нарушения (recurso extraordinario por infracción procesal) или с касационна жалба (recurso de casación).

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

В Испания няма органи с характеристики и обхват на правомощията като тези, изброени в член 3, параграф 2, в приложното поле на този регламент.

Такива органи съществуват само в приложното поле на Регламент (ЕС) № 650/2012, както Испания декларира съгласно член 79 [1].


[1] (Член 79 от Регламент (ЕО) № 650/2012)

Нотариусите във връзка с декларациите за наследници по закон, процедурите по представяне, проверка, отваряне и нотариално заверяване на запечатани, ръкописни и специални завещания и съставянето на описи.

Членове 55 и 56, 57—65 и 67—68 от Закона за нотариусите (Ley del Notariado) във формулировката съгласно единадесетата заключителна разпоредба на Закон 15/2015 от 2 юли 2015 г. относно охранителните производства (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.