Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
  Swipe to change

  Majetkové poměry v manželství

  Rakousko

  Obsah zajišťuje
  Rakousko

  JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

  Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

  Rakousko

  Rodinné právo – Majetkové poměry v manželství


  *povinný údaj

  čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

  Příslušným rozhodovat o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 nařízení je exekuční soud (Exekutionsgericht) nebo okresní soud (Bezirksgericht), kde má bydliště nebo sídlo odpůrce.

  Příslušným rozhodovat o opravném prostředku proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti je nadřazený krajský soud (Landesgericht); opravný prostředek se však podává u soudu prvního stupně.

  čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

  Opravný prostředek (Revisionrekurs) k Nejvyššímu soudu (Oberster Gerichtshof) se podává u soudu prvního stupně.

  čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

  Rakousko nemá žádné ostatní orgány ani právní odborníky ve smyslu čl. 3 odst. 2 s pravomocí ve věcech majetkových poměrů v manželství.

  Poslední aktualizace: 24/04/2023

  Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.