Majetkové poměry v manželství

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Návrh na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí nebo jiného aktu vydaného v jiném členském státě Evropské unie se předkládá okresnímu soudu (oкръжен съд) (čl. 623 odst. 1 občanského soudního řádu).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Rozhodnutí lze napadnout u odvolacího soudu v Sofii. Proti rozhodnutí odvolacího soudu v Sofii lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu kasačnímu soudu (Върховен касационен съд) (čl. 623 odst. 6 občanského soudního řádu).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 26/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.