Majetkové poměry v manželství

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Rodinné právo – Majetkové poměry v manželství


*povinný údaj

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti jsou soudy pro rodinné záležitosti. O opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích se rozhoduje u odvolacího soudu pro rodinné záležitosti („Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο“).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Postupem pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku je odvolání proti rozhodnutí podle článku 25 zákona č. 14/60 o soudech a vydání zvláštního soudního příkazu podle článku 155 ústavy.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 12/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.