Majetkové poměry v manželství

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Prohlášení vykonatelnosti:

okresní soud (käräjäoikeus/tingsrätt).

Opravný prostředek proti rozhodnutí okresního soudu:

odvolací soud (hovioikeus/hövrätt).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Opravným prostředkem proti rozhodnutí odvolacího soudu je opravný prostředek podaný u Nejvyššího soudu (Korkein oikeus/Högsta domstolen), pokud tento soud opravný prostředek připustí (kapitola 30, § 1 až § 3 občanského soudního řádu).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Vykonavatel jmenovaný soudem.

Poslední aktualizace: 14/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.