Majetkové poměry v manželství

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrh na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí podle čl. 44 odst. 1 obou nařízení musí být předložen příslušnému okresnímu soudu (Amtsgericht) – rodinnému soudu. Soudem s výlučnou místní příslušností je okresní soud v sídle vrchního zemského soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště nebo v jehož obvodu má být rozhodnutí vykonáno.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Proti rozhodnutí okresního soudu o prohlášení vykonatelnosti lze podat odvolání k vrchnímu zemskému soudu v souladu s čl. 49 odst. 2 obou nařízení.

Proti rozhodnutí o odvolání lze podat opravný prostředek u Spolkového soudního dvora v souladu s článkem 50 obou nařízení.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se

Poslední aktualizace: 15/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.