Majetkové poměry v manželství

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Itálie

Rodinné právo – Majetkové poměry v manželství


*povinný údaj

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudem, který je příslušný pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti ve smyslu čl. 44 odst. 1, je odvolací soud (Corte di Appello).

Soudem, který je příslušný pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti ve smyslu čl. 49 odst. 2, je nejvyšší kasační soud (Suprema Corte di Cassazione).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Rozhodnutí o opravném prostředku lze napadnout prostřednictvím:

1) návrhu na obnovu řízení ve smyslu článků 391a a 391b občanského soudního řádu;

2) námitkou třetí osoby ve smyslu článku 391b občanského soudního řádu.

Jestliže rozsudek obsahuje chybu v psaní nebo počtech, lze rovněž podat žádost o opravu rozsudku.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Pro účely čl. 3 odst. 2 se za soudy rovněž považují:

právní zástupci, pokud vykonávají své povinnosti v rámci postupu asistovaného jednání (negoziazione assistita) podle článku 6 legislativního nařízení č. 132/2014,

a úředníci matriky, pokud vykonávají své povinnosti v rámci zjednodušeného postupu (regime di semplificazione) podle článku 12 legislativního nařízení č. 132/2014.

Poslední aktualizace: 04/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.