Majetkové poměry v manželství

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1:

Předseda okresního soudu (Président du Tribunal d’arrondissement)

Kontakt:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. 00352 803214-1

Soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2:

Odvolací soud (Cour d’appel) pro rozhodování o opravných prostředcích ve věcech občanských

Kontakt:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50:

Kasační soud (Cour de cassation)

Kontakt:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. ( +352) 475981-2369 / 2373

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

/

Poslední aktualizace: 17/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.