Majetkové poměry v manželství

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Nizozemsko

Rodinné právo – Majetkové poměry v manželství


*povinný údaj

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrh na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1: soudce rozhodující o předběžných opatřeních (voorzieningenrechter).

Opravný prostředek proti rozhodnutí o tomto návrhu podle čl. 49 odst. 2: soud, jehož soudce rozhodující o předběžných opatřeních rozhodl o návrhu na uznání nebo prohlášení vykonatelnosti.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Kasační opravný prostředek u Nejvyššího soudu (Hoge Raad).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se pro Nizozemsko.

Poslední aktualizace: 18/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.