Majetkové poměry v manželství

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Rodinné právo – Majetkové poměry v manželství


*povinný údaj

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 jsou tyto:

– soudní sekce pro věci rodiny a nezletilých (juízo de família e menores), nebo pokud neexistuje:

– místní občanskoprávní soudní sekce (juízo local cível), pokud existuje, nebo

– soudní sekce s obecnou příslušností (juízo de competência genérica) příslušného okresního soudu (tribunal de comarca).

Soudy příslušné pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2 jsou odvolací soudy (Tribunais da Relação).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Pro účely článku 50 může být rozhodnutí o opravném prostředku napadeno pouze opravným prostředkem omezeným na právní otázky (recurso de revista) u Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

– Soudy (soudní sekce pro věci rodiny a nezletilých, místní občanskoprávní soudní sekce, soudní sekce s obecnou příslušností, odvolací soudy a Nejvyšší soud),

– matriční úřady (Conservatórias do Registo Civil)(1),

– notáři(2).

1) Nařízení s mocí zákona (Decreto-Lei) č. 272/2001 ze dne 13. října 2001, v platném znění (konsolidovaná verze nařízení s mocí zákona č. 272/2001 – Úřední věstník (Diário da República) č.º 238/2001, řada I-A ze dne 13. října 2001 (dre.pt), které matričním úřadům uděluje pravomoci ve věcech stanovení trvalého bydliště, rozluky a vypořádání majetku, změny rozluky na rozvod a rozvodu za podmínky, že ve všech uvedených případech existuje mezi stranami dohoda / vzájemný souhlas (viz článek 16 uvedeného nařízení, který pro tyto účely uděluje matričním úřadům rovnocenné pravomoci, jaké mají soudy).

2) Zákon č. 23/2013 ze dne 5. března 2013, v platném znění (konsolidovaná verze zákona č. 23/2013 – Úřední věstník (Diário da República) č.º 45/2013, řada I ze dne 5. března 2013 (dre.pt), který stanoví právní režim pro soupis majetku a uděluje notářům pravomoci vypracovávat dokumenty a stanovovat podmínky postupu pro soupis majetku v důsledku rozluky, rozvodu nebo prohlášení manželství za nicotné či neplatné – viz zejména čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 6 a 7.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.