Majetkové poměry v manželství

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti je příslušný soud prvního stupně (Juzgado de Primera Instancia) v místě bydliště účastníka, proti němuž je podán návrh na uznání nebo výkon, nebo v místě výkonu, ve kterém má rozhodnutí účinek.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Opravný prostředek (recurso de apelación). Příslušným rozhodovat o opravném prostředku je provinciální soud (Audiencia Provincial).

V souladu s procesním právem lze proti rozsudku vydanému ve druhém stupni provinciálním soudem podat mimořádný opravný prostředek z důvodu procesní vady (recurso extraordinario por infracción procesal) a kasační opravný prostředek (recurso de casación).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Pokud jde o oblast působnosti uvedeného nařízení, ve Španělsku neexistují žádné orgány, které by měly povahu a působnost stanovené v čl. 3 odst. 2.

Takové orgány existují pouze v oblasti působnosti nařízení (EU) č. 650/2012, jak uvedlo Španělsko v souladu s článkem 79[1].


[1] (článek 79 nařízení (EU) č. 650/2012)

Notáři, kteří provádějí určení dědiců ze zákona, podání a ověřování, otevírání a registraci závětí ve formě notářského zápisu, holografních a zvláštních závětí a soupis majetku.

Články 55, 56, 57 až 65 a 67 až 68 zákona o notářích (Ley del Notariado), ve znění 11. závěrečného ustanovení zákona č. 15/2015 ze dne 2. července o nesporné soudní příslušnosti (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.