Matters of matrimonial property regimes

National information concerning Regulation 2016/1103

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property regimes of international marriages aimed at helping couples manage their property on a daily basis and to divide it in case of divorce or of the death of one member. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property consequences of registered partnerships).

The Regulation provides international marriages with legal certainty and reduces the costs of legal proceedings as couples will know which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation also facilitates the recognition and enforcement of decisions on property matters given in another EU country. As a couple's property must be divided in case of divorce or death, the Regulation facilitates the application of EU rules on cross-border divorces and successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 11/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Majetkové poměry v manželství - Belgie

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti: soud prvního stupně (tribunal de première instance), konkrétně soud pro rodinné záležitosti (tribunal de la famille).

V případě opravných prostředků proti rozhodnutím o těchto návrzích:

  • pro podání námitky (opposition): soud prvního stupně (tribunal de première instance), konkrétně soud pro rodinné záležitosti (tribunal de la famille),
  • pro podání odvolání (appel): odvolací soud (Cour d'appel).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Rozhodnutí o opravném prostředku lze napadnout pouze u kasačního soudu (Cour de Cassation).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Neexistují žádné ostatní orgány podle kritérií uvedených v čl. 3 odst. 2.

Poslední aktualizace: 10/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Bulharsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrh na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí nebo jiného aktu vydaného v jiném členském státě Evropské unie se předkládá okresnímu soudu (oкръжен съд) (čl. 623 odst. 1 občanského soudního řádu).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Rozhodnutí lze napadnout u odvolacího soudu v Sofii. Proti rozhodnutí odvolacího soudu v Sofii lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu kasačnímu soudu (Върховен касационен съд) (čl. 623 odst. 6 občanského soudního řádu).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 26/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Česká republika

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

V České republice jsou to okresní soudy.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Lze použít pouze mimořádné opravné prostředky, kterými jsou:

- žaloba pro zmatečnost;

- žaloba na obnovu řízení;

- dovolání.

Všechny uvedené mimořádné opravné prostředky se podávají u soudu, který rozhodoval o návrhu v prvním stupni.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Takovými orgány se rozumějí notáři jako soudní komisaři (dle § 162 odst. 2 ve spojení s § 100 odst. 1 a § 103 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních).

Poslední aktualizace: 09/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Německo

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrh na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí podle čl. 44 odst. 1 obou nařízení musí být předložen příslušnému okresnímu soudu (Amtsgericht) – rodinnému soudu. Soudem s výlučnou místní příslušností je okresní soud v sídle vrchního zemského soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště nebo v jehož obvodu má být rozhodnutí vykonáno.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Proti rozhodnutí okresního soudu o prohlášení vykonatelnosti lze podat odvolání k vrchnímu zemskému soudu v souladu s čl. 49 odst. 2 obou nařízení.

Proti rozhodnutí o odvolání lze podat opravný prostředek u Spolkového soudního dvora v souladu s článkem 50 obou nařízení.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se

Poslední aktualizace: 05/08/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Řecko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Příslušným soudem pro rozhodování o prohlášení vykonatelnosti ve věcech majetkových poměrů manželů nebo registrovaných partnerů na základě návrhu dotčené strany v souladu s čl. 44 odst. 1 uvedených nařízení je Soud prvního stupně rozhodující samosoudcem (Μονομελές Πρωτοδικείο) pro nesporná řízení (článek 740 a násl. občanského soudního řádu).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Příslušným soudem pro projednání opravného prostředku ve sporném řízení proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 49 odst. 2 uvedených nařízení je Odvolací soud (Εφετείο). Opravný prostředek má podle judikatury Kasačního soudu povahu žaloby/odporu a odchylně od pravidla stanoveného v čl. 12 odst. 2 občanského soudního řádu jej projednává v prvním a posledním stupni Odvolací soud.

Rozhodnutí Odvolacího soudu o opravném prostředku uvedené v článku 50 daného nařízení, na které se odkazuje pod písmenem b), lze napadnout kasačním opravným prostředkem.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Tyto orgány ani odborníci v Řecku nejsou.

Poslední aktualizace: 19/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Španělsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti je příslušný soud prvního stupně (Juzgado de Primera Instancia) v místě bydliště účastníka, proti němuž je podán návrh na uznání nebo výkon, nebo v místě výkonu, ve kterém má rozhodnutí účinek.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Opravný prostředek (recurso de apelación). Příslušným rozhodovat o opravném prostředku je provinciální soud (Audiencia Provincial).

V souladu s procesním právem lze proti rozsudku vydanému ve druhém stupni provinciálním soudem podat mimořádný opravný prostředek z důvodu procesní vady (recurso extraordinario por infracción procesal) a kasační opravný prostředek (recurso de casación).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Pokud jde o oblast působnosti uvedeného nařízení, ve Španělsku neexistují žádné orgány, které by měly povahu a působnost stanovené v čl. 3 odst. 2.

Takové orgány existují pouze v oblasti působnosti nařízení (EU) č. 650/2012, jak uvedlo Španělsko v souladu s článkem 79[1].


[1] (článek 79 nařízení (EU) č. 650/2012)

Notáři, kteří provádějí určení dědiců ze zákona, podání a ověřování, otevírání a registraci závětí ve formě notářského zápisu, holografních a zvláštních závětí a soupis majetku.

Články 55, 56, 57 až 65 a 67 až 68 zákona o notářích (Ley del Notariado), ve znění 11. závěrečného ustanovení zákona č. 15/2015 ze dne 2. července o nesporné soudní příslušnosti (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Poslední aktualizace: 21/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Francie

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrhy podle článku 44 se předloží vedoucímu kanceláře občanskoprávního soudu (directeur de greffe du tribunal judiciaire; články 509-1 a 509-2 občanského soudního řádu) v případě, že se návrh týká rozhodnutí nebo soudního smíru, a prezidentovi notářské komory (président de la chambre des notaires), nebo je-li tento nepřítomen či zaneprázdněn, jeho zástupci (článek 509-3 občanského soudního řádu) v případě, že se návrh týká veřejné listiny.

Opravné prostředky podle čl. 49 odst. 2 se podávají předsedovi občanskoprávního soudu (président du tribunal judiciaire; článek 509-9 občanského soudního řádu).

V případě, že se návrh týká rozhodnutí nebo soudního smíru:

*Návrhy na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí vydaného francouzským soudem za účelem uznání a výkonu tohoto rozhodnutí v zahraničí se předkládají vedoucímu kanceláře (directeur de greffe) soudu, který rozhodnutí vydal nebo schválil dohodu (článek 509-1 občanského soudního řádu).

*Návrhy na uznání nebo prohlášení vykonatelnosti zahraničních exekučních titulů na francouzském území se předkládají vedoucímu kanceláře občanskoprávního soudu (directeur de greffe du tribunal judiciaire; článek 509-2 občanského soudního řádu).

V případě, že se návrh týká veřejné listiny:

*Návrhy na ověření francouzských notářských veřejných listin za účelem jejich přijetí a výkonu v zahraničí se předkládají notáři nebo právnické osobě pověřené notářským úřadem, který/která uchovává originál obdržené notářské listiny (článek 509-3 občanského soudního řádu).

*Návrhy na prohlášení vykonatelnosti zahraničních notářských veřejných listin na francouzském území se předkládají prezidentovi notářské komory (président de la chambre des notaires), nebo je-li tento nepřítomen či zaneprázdněn, jeho zástupci (článek 509-3 občanského soudního řádu).

Opravné prostředky podle čl. 49 odst. 2:

Opravné prostředky proti prohlášení vykonatelnosti zahraničních titulů a aktů na francouzském území se podávají předsedovi občanskoprávního soudu (président du tribunal judiciaire; článek 509-9 občanského soudního řádu).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Pravomocné rozhodnutí předsedy občanskoprávního soudu lze napadnout pouze prostřednictvím kasační stížnosti (pourvoi en cassation).

Důvody pro napadení prostřednictvím kasační stížnosti mají různou povahu (porušení práva, překročení pravomoci, nepříslušnost soudu, nedostatečný právní základ, nedostatečné odůvodnění, protichůdná rozhodnutí atd.), ale jejich společným jmenovatelem je, že soudcem je posouzeno pouze uplatnění práva. Kasační soud (Cour de cassation) tak ověří, že rozhodnutí, jež přezkoumává, neporušuje zákon nebo není v rozporu s právní normou, nerozhoduje však o skutkových otázkách.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Neuplatní se.

Poslední aktualizace: 01/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Chorvatsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2 se předkládají městským soudům.

Příslušnými soudy jsou:

Všechny městské soudy podle zákona o obvodech a sídlech soudů (Úřední věstník Chorvatské republiky, Narodne novine č. 128/14).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Podle platných vnitrostátních právních předpisů neexistuje v Chorvatské republice žádný mechanismus, kterým by pro účely článku 50 mohlo být dále napadnuto rozhodnutí o opravném prostředku, tj. neexistují soudy, u kterých se podává další opravný prostředek.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

V Chorvatské republice jsou k projednávání nesporných věcí a k výkonu rozhodnutí podle zákona o soudech příslušné městské soudy (Narodne novine č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, Odkaz se otevře v novém okně.67/18Odkaz se otevře v novém okně.126/19Odkaz se otevře v novém okně.130/20). Podle platných vnitrostátních právních předpisů Chorvatské republiky tudíž neexistují žádné další příslušné orgány nebo právní odborníci podle čl. 3 odst. 2. nařízení, kteří by byli příslušní ve věcech majetkových poměrů v manželství pro výkon soudních funkcí nebo pro výkon pravomocí přenesených soudním orgánem nebo pod jeho kontrolou.

Poslední aktualizace: 25/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Itálie

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudem, který je příslušný pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti ve smyslu čl. 44 odst. 1, je odvolací soud (Corte di Appello).

Soudem, který je příslušný pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti ve smyslu čl. 49 odst. 2, je nejvyšší kasační soud (Suprema Corte di Cassazione).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Rozhodnutí o opravném prostředku lze napadnout prostřednictvím:

1) návrhu na obnovu řízení ve smyslu článků 391a a 391b občanského soudního řádu;

2) námitkou třetí osoby ve smyslu článku 391b občanského soudního řádu.

Jestliže rozsudek obsahuje chybu v psaní nebo počtech, lze rovněž podat žádost o opravu rozsudku.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Pro účely čl. 3 odst. 2 se za soudy rovněž považují:

právní zástupci, pokud vykonávají své povinnosti v rámci postupu asistovaného jednání (negoziazione assistita) podle článku 6 legislativního nařízení č. 132/2014,

a úředníci matriky, pokud vykonávají své povinnosti v rámci zjednodušeného postupu (regime di semplificazione) podle článku 12 legislativního nařízení č. 132/2014.

Poslední aktualizace: 21/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Kypr

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti jsou soudy pro rodinné záležitosti. O opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích se rozhoduje u odvolacího soudu pro rodinné záležitosti („Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο“).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Postupem pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku je odvolání proti rozhodnutí podle článku 25 zákona č. 14/60 o soudech a vydání zvláštního soudního příkazu podle článku 155 ústavy.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 18/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Lucembursko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1:

Předseda okresního soudu (Président du Tribunal d’arrondissement)

Kontakt:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. 00352 803214-1

Soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2:

Odvolací soud (Cour d’appel) pro rozhodování o opravných prostředcích ve věcech občanských

Kontakt:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50:

Kasační soud (Cour de cassation)

Kontakt:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 475981-369/373

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

/

Poslední aktualizace: 03/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Nizozemsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrh na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1: soudce rozhodující o předběžných opatřeních (voorzieningenrechter).

Opravný prostředek proti rozhodnutí o tomto návrhu podle čl. 49 odst. 2: soud, jehož soudce rozhodující o předběžných opatřeních rozhodl o návrhu na uznání nebo prohlášení vykonatelnosti.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Kasační opravný prostředek u Nejvyššího soudu (Hoge Raad).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se pro Nizozemsko.

Poslední aktualizace: 06/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Rakousko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Příslušným rozhodovat o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 nařízení je exekuční soud (Exekutionsgericht) nebo okresní soud (Bezirksgericht), kde má bydliště nebo sídlo odpůrce.

Příslušným rozhodovat o opravném prostředku proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti je nadřazený krajský soud (Landesgericht); opravný prostředek se však podává u soudu prvního stupně.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Opravný prostředek (Revisionrekurs) k Nejvyššímu soudu (Oberster Gerichtshof) se podává u soudu prvního stupně.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Rakousko nemá žádné ostatní orgány ani právní odborníky ve smyslu čl. 3 odst. 2 s pravomocí ve věcech majetkových poměrů v manželství.

Poslední aktualizace: 23/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Portugalsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 jsou tyto:

– soudní sekce pro věci rodiny a nezletilých (juízo de família e menores), nebo pokud neexistuje:

– místní občanskoprávní soudní sekce (juízo local cível), pokud existuje, nebo

– soudní sekce s obecnou příslušností (juízo de competência genérica) příslušného okresního soudu (tribunal de comarca).

Soudy příslušné pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2 jsou odvolací soudy (Tribunais da Relação).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Pro účely článku 50 může být rozhodnutí o opravném prostředku napadeno pouze opravným prostředkem omezeným na právní otázky (recurso de revista) u Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

– Soudy (soudní sekce pro věci rodiny a nezletilých, místní občanskoprávní soudní sekce, soudní sekce s obecnou příslušností, odvolací soudy a Nejvyšší soud),

– matriční úřady (Conservatórias do Registo Civil)(1),

– notáři(2).

1) Nařízení s mocí zákona (Decreto-Lei) č. 272/2001 ze dne 13. října 2001, v platném znění (Odkaz se otevře v novém okně.konsolidovaná verze nařízení s mocí zákona č. 272/2001 – Úřední věstník (Diário da República) č.º 238/2001, řada I-A ze dne 13. října 2001 (dre.pt), které matričním úřadům uděluje pravomoci ve věcech stanovení trvalého bydliště, rozluky a vypořádání majetku, změny rozluky na rozvod a rozvodu za podmínky, že ve všech uvedených případech existuje mezi stranami dohoda / vzájemný souhlas (viz článek 16 uvedeného nařízení, který pro tyto účely uděluje matričním úřadům rovnocenné pravomoci, jaké mají soudy).

2) Zákon č. 23/2013 ze dne 5. března 2013, v platném znění (Odkaz se otevře v novém okně.konsolidovaná verze zákona č. 23/2013 – Úřední věstník (Diário da República) č.º 45/2013, řada I ze dne 5. března 2013 (dre.pt), který stanoví právní režim pro soupis majetku a uděluje notářům pravomoci vypracovávat dokumenty a stanovovat podmínky postupu pro soupis majetku v důsledku rozluky, rozvodu nebo prohlášení manželství za nicotné či neplatné – viz zejména čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 6 a 7.

Poslední aktualizace: 14/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Finsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Prohlášení vykonatelnosti:

okresní soud (käräjäoikeus/tingsrätt).

Opravný prostředek proti rozhodnutí okresního soudu:

odvolací soud (hovioikeus/hövrätt).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Opravným prostředkem proti rozhodnutí odvolacího soudu je opravný prostředek podaný u Nejvyššího soudu (Korkein oikeus/Högsta domstolen), pokud tento soud opravný prostředek připustí (kapitola 30, § 1 až § 3 občanského soudního řádu).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Vykonavatel jmenovaný soudem.

Poslední aktualizace: 08/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Švédsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soud prvního stupně (Tingsrätt) Územní pravomoc

Soud prvního stupně v obci Nacka (Nacka tingsrätt)                                    kraj Stockholm

Soud prvního stupně ve městě Uppsala (Uppsala tingsrätt)                          kraj Uppsala

Soud prvního stupně v obci Eskilstuna (Eskilstuna tingsrätt)                       kraj Södermanland

Soud prvního stupně ve městě Linköping (Linköpings tingsrätt)                  kraj Östergötland

Soud prvního stupně ve městě Jönköping (Jönköpings tingsrätt)                  kraj Jönköping

Soud prvního stupně v obci Växjö (Växjö tingsrätt)                                      kraj Kronoberg

Soud prvního stupně v obci Kalmar (Kalmar tingsrätt)                                 kraj Kalmar

Soud prvního stupně na ostrově Gotland (Gotlands tingsrätt)                       kraj Gotland

Soud prvního stupně v kraji Blekige (Blekinge tingsrätt)                              kraj Blekinge

Soud prvního stupně v obci Kristianstad (Kristianstads tingsrätt)                obce: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga a Östra Göinge

Soud prvního stupně ve městě Malmö (Malmö tingsrätt)                              obce: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge a Ystad

Soud prvního stupně v obci Halmstad (Halmstads tingsrätt)                        kraj Halland

Soud prvního stupně ve městě Göteborg (Göteborgs tingsrätt)                     obce: Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla a Öckerö

Soud prvního stupně v obci Vänersborg (Vänersborgs tingsrätt)                 obce: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg a Åmål

Soud prvního stupně v obci Skaraborg (Skaraborgs tingsrätt)                      obce: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda aVara

Soud prvního stupně v kraji Värmland (Värmlands tingsrätt)                       kraj Värmland

Soud prvního stupně v obci Örebro (Örebro tingsrätt)                                  kraj Örebro

Soud prvního stupně v kraji Västmanland (Västmanlands tingsrätt)             kraj Västmanland

Soud prvního stupně v obci Falun (Falu tingsrätt)                                        kraj Dalarna

Soud prvního stupně v obci Gävle (Gävle tingsrätt)                                      kraj Gävleborg

Soud prvního stupně v okrese Ångermanland (Ångermanlands tingsrätt)   kraj Västernorrland

Soud prvního stupně v obci Östersund (Östersunds tingsrätt)                       kraj Jämtland

Soud prvního stupně v obci Umeå (Umeå tingsrätt)                                      kraj Västerbotten

Soud prvního stupně v obci Luleå (Luleå tingsrätt)                                       kraj Norrbotten

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Odvolání k odvolacímu soudu (hovrätt) a Nejvyššímu soudu (Högsta domstolen). Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal. Odvolací soud a Nejvyšší soud vyžadují, aby opravný prostředek (prövningstillstånd) byl připuštěn.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Správce rozdělení majetku (bodelningsförrättare)

Správce pozůstalosti (boutredningsman)

V případě zkráceného řízení o platebním rozkazu (betalningsföreläggande) nebo pomoci (handräckning) vykonávající úřad (Kronofogdemyndigheten)

Poslední aktualizace: 24/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.