Formueforholdet mellem ægtefæller

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Anmodninger om, at en retsafgørelse eller enhver anden handling, der er udstedt i en anden EU-medlemsstat, erklæres for eksigibel, indgives til provinsretterne ("Okrazhen sad") (artikel 623, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Afgørelserne om disse anmodninger kan indbringes for appelretten i Sofia ("Apellativen sad"). Dommen fra appelretten i Sofia kan indbringes for den øverste kassationsdomstol ("Varhoven kasatsionen sad") (artikel 623, stk. 6, i den civile retsplejelov).

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 26/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.