Formueforholdet mellem ægtefæller

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Grækenland

Familieret – Formueforholdet mellem ægtefæller


*skal udfyldes

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt afgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller eller de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber efter anmodning fra den berørte person i henhold til artikel 44, stk. 1, i de omhandlede forordninger kan fuldbyrdes, er retten i første instans, der er beklædt med en enkel dommer (Monomeles Protodikeio) inden for rammerne af en ikke-kontradiktorisk procedure (jf. retsplejelovens artikel 740 ff.).

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse i appelsagen, er appelretten (Efeteio) inden for rammerne af en kontradiktorisk procedure til prøvelse af en afgørelse om, hvorvidt en afgørelse kan fuldbyrdes i overensstemmelse med artikel 49, stk. 2, i de omhandlede forordninger. Ifølge kassationsrettens praksis er der tale om en appelsag, som appelretten har afgjort i første og sidste instans som en undtagelse fra reglen i retsplejelovens artikel 12, stk. 2.

En afgørelse, der er truffet af appelretten i henhold til artikel 50 i de omhandlede forordninger, som beskrevet i litra b), kan gøres til genstand for en kassationsappel.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 19/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.