Formueforholdet mellem ægtefæller

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Nederlandene

Familieret – Formueforholdet mellem ægtefæller


*skal udfyldes

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 44, stk. 1: dommeren i sager om foreløbige forholdsregler ved den kompetente ret.

Anfægtelser af afgørelser om disse anmodninger, jf. artikel 49, stk. 2: den ret, hvis dommer, der behandler ansøgningen om foreløbige forholdsregler, har truffet afgørelse om anmodningen om anerkendelse eller om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Indgivelse af kassationsbegæring til højesteret.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant i Nederlandene.

Sidste opdatering: 18/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.