Formueforholdet mellem ægtefæller

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Familieret – Formueforholdet mellem ægtefæller


*skal udfyldes

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

De retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 44, stk. 1, er:

– domstolen for familieanliggender og mindreårige (juízo de familia e menores) eller subsidiært

– den lokale civilafdeling (juízo local cível), hvis det er relevant eller

– den kompetente distriktsdomstols afdeling med generel kompetence.

I henhold til artikel 49, stk. 2, er det appeldomstolene, der har kompetence til at behandle anfægtelser af afgørelser vedrørende disse anmodninger.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

For så vidt angår artikel 50, kan den afgørelse, der træffes i appel- eller genoptagelsessagen, kun gøres til genstand for appel vedrørende et retligt spørgsmål ved højesteret (Supremi Tribunal de Justiça).

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

– Retterne – familiedomstolen og domstolen for mindreårige, de lokale civilafdelinger, afdelingerne med generel kompetence, appeldomstolene og højesteret

– civilregisterkontorerne (Conservatórias do Registo Civil)(1)

- notarer (notários)(2).

1) Lovdekret nr. 272/2001 af 13. oktober 2001 i sin nuværende affattelse (Consolidação Decreto-Lei n.º 272/2001 - Diário da República n.º 238/2001, Série I-A de 2001-10-13 (dre.pt), senest ændret ved lovdekret nr. 122/2013 af 26. august, hvorved civilstandsregistre gives kompetence med hensyn til procedurerne for bestemmelse af familiens bopæl, adskillelse af personer og formue, konvertering af en separation af personer og formue til en skilsmisse samt skilsmisse, når parterne gensidigt samtykker – se artikel 16 om sidestilling af civilstandskontorer med domstolene i denne henseende.

2) Lov nr. 23/2013 af 5. marts 2013i sin nuværende affattelse (Consolidação Lei n.º 23/2013 - Diário da República n.º 45/2013, Série I de 2013-03-05 (dre.pt) om godkendelse af den retlige ramme for opgørelse af boet og om tildeling til notarer af beføjelse til at udarbejde dokumenterne til og betingelserne for opgørelse af boet som følge af separation, skilsmisse, en erklæring på at et ægteskab er ugyldigt eller ophævelse af et ægteskab — se navnlig artikel 2, stk. 3, artikel 3, stk. 6, og artikel 3, stk. 7.

Sidste opdatering: 30/01/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.