Matters of matrimonial property regimes

National information concerning Regulation 2016/1103

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property regimes of international marriages aimed at helping couples manage their property on a daily basis and to divide it in case of divorce or of the death of one member. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property consequences of registered partnerships).

The Regulation provides international marriages with legal certainty and reduces the costs of legal proceedings as couples will know which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation also facilitates the recognition and enforcement of decisions on property matters given in another EU country. As a couple's property must be divided in case of divorce or death, the Regulation facilitates the application of EU rules on cross-border divorces and successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 11/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Belgien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Behandling af anmodninger om en eksigibilitetsafgørelse: retten i første instans, nærmere betegnet familieretten.

For så vidt angår klager over afgørelser om sådanne ansøgninger:

  • for at gøre indsigelse: retten i første instans ("tribunal de première instance"), nærmere betegnet familieretten ("tribunal de la famille")
  • for at anfægte afgørelsen: appelretten (Cour d'appel).

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Afgørelsen truffet i appelsagen kan kun appelleres til kassationsretten ("Cour de Cassation").

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ingen andre myndigheder i henhold til kriterierne i artikel 3, stk. 2.

Sidste opdatering: 10/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Bulgarien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Anmodninger om, at en retsafgørelse eller enhver anden handling, der er udstedt i en anden EU-medlemsstat, erklæres for eksigibel, indgives til provinsretterne ("Okrazhen sad") (artikel 623, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Afgørelserne om disse anmodninger kan indbringes for appelretten i Sofia ("Apellativen sad"). Dommen fra appelretten i Sofia kan indbringes for den øverste kassationsdomstol ("Varhoven kasatsionen sad") (artikel 623, stk. 6, i den civile retsplejelov).

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 26/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Tjekkiet

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

I Den Tjekkiske Republik er det distriktsdomstolene ("okresní soudy").

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Kun følgende ekstraordinære appelprocedurer kan anvendes:

– annullationssøgsmål ("žaloba pro zmatečnost")

– ekstraordinær genoptagelse ("žaloba na obnovu řízení")

– kassationsappel ("dovolání").

Alle de ekstraordinære retsmidler, der er nævnt ovenfor, skal indbringes for den ret, der har truffet afgørelse om begæringen i første instans.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Disse myndigheder er notarer, idet de fungerer som retskommissærer (i overensstemmelse med artikel 162, stk. 2, sammenholdt med artikel 100, stk. 1, og artikel 103, stk. 1, i lov nr. 292/2013 sml. om særlige retlige procedurer).

Sidste opdatering: 14/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Tyskland

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i henhold til artikel 44, stk. 1, i de to forordninger, skal indgives til den kompetente Amtsgericht (familieretsafdelingen). Den ret, der har enekompetence, er Amtsgericht ved den Oberlandesgericht, i hvis retskreds debitor har bopæl, eller i hvis retskreds tvangsfuldbyrdelsen skal finde sted.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Amtsgerichts afgørelse kan i henhold til artikel 49, stk. 2, i begge forordninger indbringes for Oberlandesgericht.

Afgørelsen i appelsagen kan appelleres til forbundsdomstolen (Bundesgerichtshof) i overensstemmelse med artikel 50 i de to forordninger.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 11/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Grækenland

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt afgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller eller de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber efter anmodning fra den berørte person i henhold til artikel 44, stk. 1, i de omhandlede forordninger kan fuldbyrdes, er retten i første instans, der er beklædt med en enkel dommer (Monomeles Protodikeio) inden for rammerne af en ikke-kontradiktorisk procedure (jf. retsplejelovens artikel 740 ff.).

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse i appelsagen, er appelretten (Efeteio) inden for rammerne af en kontradiktorisk procedure til prøvelse af en afgørelse om, hvorvidt en afgørelse kan fuldbyrdes i overensstemmelse med artikel 49, stk. 2, i de omhandlede forordninger. Ifølge kassationsrettens praksis er der tale om en appelsag, som appelretten har afgjort i første og sidste instans som en undtagelse fra reglen i retsplejelovens artikel 12, stk. 2.

En afgørelse, der er truffet af appelretten i henhold til artikel 50 i de omhandlede forordninger, som beskrevet i litra b), kan gøres til genstand for en kassationsappel.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 19/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Spanien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Kompetencen til at afgøre spørgsmålet om, hvorvidt en retsafgørelse er eksigibel, henhører under førsteinstansretterne (Juzgados de Primera Instancia) i den retskreds, hvor afgørelsen søges anerkendt eller fuldbyrdet, eller i den retskreds, hvor afgørelsen forventes at afføde retsvirkninger.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Vedrørende "anfægtelse af appelafgørelser" (recurso de apelación). Det er provinsretten (Audiencia Provincial), der har kompetence til at behandle disse sager.

Den afgørelse, der træffes i anden instans af provinsretten, kan eventuelt anfægtes ved en ekstraordinær appel støttet på formalitetsindsigelser eller ved en kassationsappel efter de gældende processuelle regler.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Spanien findes der ikke sådanne myndigheder som nævnt i forordningens artikel 3, stk. 2.

De findes kun inden for rammerne af forordning (EU) nr. 650/2012, hvilket Spanien har meddelt i henhold til artikel 79[1].


[1] (Artikel 79 forordning (EU) nr. 650/2012)

Notarerne i forbindelse med indgivelse, bekræftelse, åbning og registrering af hemmelige testamenter, egenhændigt udfærdigede testamenter og særlige testamenter samt ved udarbejdelse af fortegnelser over testators aktiver.

Artikel 55 og 56, 57-65 og 67 og 68 i lov om notarer (Ley del Notariado), som ændret ved den ellevte tillægsbestemmelse i lov nr. 15 af 2. juli 2015 om frivillig kompetence (Jurisdicción Voluntaria).

Sidste opdatering: 10/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Frankrig

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

De i artikel 44 omhandlede begæringer indgives til justitssekretariatet ved førsteinstansretten (tribunal judiciaire) (den civile retsplejelovs artikel 509-1 og 509-2), når begæringen vedrører en retsafgørelse eller et retsforlig, og formanden for notarkammeret eller, hvis denne er fraværende eller forhindret, den pågældendes stedfortræder (den civile retsplejelovs artikel 509-3), når begæringen vedrører et officielt bekræftet dokument.

Den i artikel 49, stk. 2, omhandlede appel indgives til præsidenten for førsteinstansretten (den civile retsplejelovs artikel 509-9).

Hvis begæringen vedrører en retsafgørelse eller et retsforlig:

* Begæringer om, at en dom afsagt af en fransk ret erklæres for eksigibel med henblik på dens anerkendelse og fuldbyrdelse i udlandet, indgives til justitssekretariatet ved den ret, der har afsagt dommen eller godkendt aftalen (artikel 509-1 i den civile retsplejelov).

* Begæringer om anerkendelse eller konstatering af en retsafgørelses eksigibilitet i Frankrig indgives til førsteinstansrettens justitssekretariat (artikel 509-2 i den civile retsplejelov).

Hvis begæringen vedrører et officielt bekræftet dokument:

* Begæringer om attestering af franske officielt bekræftede dokumenter med henblik på godkendelse og fuldbyrdelse i udlandet forelægges for notaren eller den juridiske person, der beklæder notarembedet, som opbevarer originalen af det modtagne dokument (artikel 509-3 i den civile retsplejelov).

* Begæringer om, at officielt bekræftede dokumenter oprettet i udlandet erklæres for eksigible i Frankrig, indgives til formanden for notarkammeret eller, hvis denne er fraværende eller forhindret, til dennes stedfortræder (artikel 509-3 i den civile retsplejelov).

Klager som omhandlet i artikel 49, stk. 2:

Klager over kendelser om, at udenlandske dokumenter kan fuldbyrdes i Frankrig, indbringes for præsidenten for førsteinstansretten (artikel 509-9 i den civile retsplejelov).

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

For at anfægte en retsafgørelse, der er afsagt i sidste instans af præsidenten for førsteinstansretten, er det nødvendigt at indgive en kassationsbegæring.

Der er mange forskellige begrundelser for at indgive en kassationsbegæring (overtrædelse af loven, overtrædelse af beføjelser, rettens manglede kompetence, mangelfuldt retsgrundlag, mangelfuld begrundelse, modstridende afgørelser m.m.), men de har det til fælles, at kassationsdomstolen (Cour de cassation) kun foretager en vurdering af anvendelsen af loven. Kassationsdomstolen kontrollerer således, at ingen love er overtrådt, og at ingen retsregler er tilsidesat i den afgørelse, den behandler, men den udtaler sig ikke om de faktiske omstændigheder.

La Cour de cassation

5, quai de l'Horloge

75055 Paris

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 01/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Kroatien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 44, stk. 1, og indsigelser mod afgørelser om sådanne anmodninger indgives, jf. artikel 49, stk. 2, til de kommunale domstole.

De ansvarlige domstole er:

alle kommunale domstole i henhold til loven om domstolenes distrikter og hjemsteder (statstidende nr. 128/14).

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

I overensstemmelse med gældende national ret findes der ingen mekanisme i Republikken Kroatien, der med henblik på artikel 50 muliggør indsigelse mod en afgørelse i appelsagen. Med andre ord findes der ingen ret, hvortil der kan indgives klage.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Republikken Kroatien er de kommunale domstole kompetente med hensyn til sager om håndhævelse og sager, der ikke indeholder tvister, i henhold til loven om domstolene (statstidende nr. 28/13, 33/15, 82/15 og 82/16, Link åbner i nyt vindue67/18Link åbner i nyt vindue126/19Link åbner i nyt vindue130/20). Derfor er der i overensstemmelse med den gældende kroatiske lovgivning ingen andre kompetente myndigheder eller fagfolk inden for retsvæsenet, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordningen, som har kompetence med hensyn til formueforhold mellem ægtefæller, og som udøver retslige funktioner eller handler i henhold til en judiciel myndigheds delegering af beføjelser eller under en judiciel myndigheds kontrol.

Sidste opdatering: 25/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Italien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i henhold til artikel 44, stk. 1, er appelretten ("Corte di Appello").

Det er kassationsretten ("Suprema Corte di Cassazione"), der har kompetence til at behandle indsigelser mod afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 49, stk. 2.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Afgørelsen i appelsagen kan anfægtes:

1) ved en revisionsappel i overensstemmelse med artikel 391a og 391b i den civile retsplejelov

2) ved en indsigelse, der fremsættes af tredjemand i henhold til artikel 391b i den civile retsplejelov.

Der kan også begæres om berigtigelse, såfremt afgørelsen er behæftet med skrive- eller regnefejl.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Med henblik på artikel 3, stk. 2, har følgende også beføjelse:

advokater, når de udfører deres opgaver i forbindelse med ordningen med støttede forhandlinger, jf. artikel 6 i lovdekret nr. 132 af 2014

og civilregisterførerne, når de udfører deres funktioner inden for rammerne af den forenklingsordning, der er omhandlet i artikel 12 i lovdekret nr. 132 af 2014.

Sidste opdatering: 24/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Cypern

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Familieretterne er kompetente til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel. Afgørelser om sådanne anmodninger behandles af familieretten i anden instans.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Procedurerne for anfægtelse af afgørelsen om appel- eller genoptagelsessagen er appel, jf. artikel 25 i lov nr. 14/60 om domstolene, og udstedelse af prærogative retskendelser, jf. forfatningens artikel 155.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 02/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Luxembourg

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

De retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, er i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1:

Præsidenten for arrondissementsdomstolen ("Tribunal d’arrondissement")

Kontakt:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

9237 Diekirch
Luxembourg

Tlf.: 00352 803214-1

De retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anfægtelser af afgørelser om disse anmodninger, er i overensstemmelse med artikel 49, stk. 2:

Appeldomstol på det civilretlige område

Kontakt:

Cour d’appel

Cité judiciaire

2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 475981-1

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Procedurerne for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50:

Kassationsdomstolen

Kontakt:

Kassationsdomstolen

Cité judiciaire

2080 Luxembourg

Tlf.: 475981-369/373

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

/

Sidste opdatering: 03/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Nederlandene

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 44, stk. 1: dommeren i sager om foreløbige forholdsregler ved den kompetente ret.

Anfægtelser af afgørelser om disse anmodninger, jf. artikel 49, stk. 2: den ret, hvis dommer, der behandler ansøgningen om foreløbige forholdsregler, har truffet afgørelse om anmodningen om anerkendelse eller om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Indgivelse af kassationsbegæring til højesteret.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant i Nederlandene.

Sidste opdatering: 03/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Østrig

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

De retter, der har kompetence til at træffe afgørelse om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i henhold til forordningens artikel 44, stk. 1, er fogedretten ("Exekutionsgericht") eller distriktsretten ("Bezirksgericht") det sted, hvor modparten har bopæl eller hovedsæde.

Den ret, der har kompetence til at behandle anfægtelser af afgørelsen vedrørende begæringen om eksigibilitet, er den regionale domstol ("Landesgericht"); anfægtelsen skal dog indgives til retten i første instans ("Erstgericht").

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Kassationsbegæringen rettes til højesteret ("Oberster Gerichtshof"), men indbringes for retten i første instans ("Erstgericht").

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Østrig findes der ingen andre myndigheder eller juridiske fagfolk, som har den i artikel 3, stk. 2, omhandlede kompetence med hensyn til spørgsmål vedrørende formueforhold mellem ægtefæller.

Sidste opdatering: 25/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Portugal

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

De retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 44, stk. 1, er:

– domstolen for familieanliggender og mindreårige (juízo de familia e menores) eller subsidiært

– den lokale civilafdeling (juízo local cível), hvis det er relevant eller

– den kompetente distriktsdomstols afdeling med generel kompetence.

I henhold til artikel 49, stk. 2, er det appeldomstolene, der har kompetence til at behandle anfægtelser af afgørelser vedrørende disse anmodninger.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

For så vidt angår artikel 50, kan den afgørelse, der træffes i appel- eller genoptagelsessagen, kun gøres til genstand for appel vedrørende et retligt spørgsmål ved højesteret (Supremi Tribunal de Justiça).

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

– Retterne – familiedomstolen og domstolen for mindreårige, de lokale civilafdelinger, afdelingerne med generel kompetence, appeldomstolene og højesteret

– civilregisterkontorerne (Conservatórias do Registo Civil)(1)

- notarer (notários)(2).

1) Lovdekret nr. 272/2001 af 13. oktober 2001 i sin nuværende affattelse (Link åbner i nyt vindueConsolidação Decreto-Lei n.º 272/2001 - Diário da República n.º 238/2001, Série I-A de 2001-10-13 (dre.pt), senest ændret ved lovdekret nr. 122/2013 af 26. august, hvorved civilstandsregistre gives kompetence med hensyn til procedurerne for bestemmelse af familiens bopæl, adskillelse af personer og formue, konvertering af en separation af personer og formue til en skilsmisse samt skilsmisse, når parterne gensidigt samtykker – se artikel 16 om sidestilling af civilstandskontorer med domstolene i denne henseende.

2) Lov nr. 23/2013 af 5. marts 2013i sin nuværende affattelse (Link åbner i nyt vindueConsolidação Lei n.º 23/2013 - Diário da República n.º 45/2013, Série I de 2013-03-05 (dre.pt) om godkendelse af den retlige ramme for opgørelse af boet og om tildeling til notarer af beføjelse til at udarbejde dokumenterne til og betingelserne for opgørelse af boet som følge af separation, skilsmisse, en erklæring på at et ægteskab er ugyldigt eller ophævelse af et ægteskab — se navnlig artikel 2, stk. 3, artikel 3, stk. 6, og artikel 3, stk. 7.

Sidste opdatering: 24/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Finland

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Afgørelse om eksigibilitet:

førsteinstansret

Anfægtelse af en afgørelse truffet af en domstol i første instans:

appeldomstol

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

En anfægtelse af en afgørelse truffet af en appeldomstol er en anfægtelse til højesteret, forudsat at anfægtelsen antages til realitetsbehandling (kapitel 30, stk. 1-3 i retsplejeloven).

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Bobestyrer udpeget af retten.

Sidste opdatering: 08/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Formueforholdet mellem ægtefæller - Sverige

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Førsteinstansret (tingsrätt) Førsteinstansret Kompetenceområde

Nacka førsteinstansret                        Stockholms län

Uppsala førsteinstansret                      Uppsala län

Eskilstuna førsteinstansret                  Södermanland län

Linköping førsteinstansret                  Östergötland län

Jönköping førsteinstansret                  Jönköping län

Växjö førsteinstansret                         Kronoberg län

Kalmar førsteinstansret                       Kalmar län

Gotland førsteinstansret                      Gotland län

Blekinge førsteinstansret                    Blekinge län

Kristianstad førsteinstansret   Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga og Östra Göinge kommune

Malmö førsteinstansret                       Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge og Ystad kommune

Halmstad førsteinstansret                   Halland län

Göteborg førsteinstansret                    Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla og Öckerö kommune

Vänersborg førsteinstansret    Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg og Åmål kommune

Skaraborg førsteinstansret                  Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda og Vara kommune

Värmland førsteinstansret                   Värmland län

Örebro førsteinstansret                       Örebro län

Västmanland førsteinstansret             Västmanland län

Falu førsteinstansret                           Dalarna län

Gävle førsteinstansret                         Gävleborg län

Ångermanland førsteinstansret           Västernorrland län

Östersund førsteinstansret                  Jämtland län

Umeå førsteinstansret                         Västerbotten län

Luleå førsteinstansret                         Norrbotten län

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Anfægtelse til appelretten (hovrätt) og til højesteret (Högsta domstolen). Appellen indgives til den ret, der har truffet afgørelsen. Der kræves tilladelse til at indgive anfægtelse fra appelretten og højesteret.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Likvidator i forbindelse med skilsmisse (bodelningsförrättare)

Bobestyrer i forbindelse med en arvesag (boutredningsman)

Det nationale fogedvæsen (kronofogdemyndigheten) i forbindelse med forenklede procedurer vedrørende betalingsordrer eller bistand

Sidste opdatering: 24/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.