Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
  Swipe to change

  Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

  Αυστρία

  Περιεχόμενο που παρέχεται από
  Αυστρία

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

  Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

  Αυστρία

  Οικογενειακό δίκαιο – Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων


  *υποχρεωτικά στοιχεία

  Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

  Αρμόδιο για την εκδίκαση των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι το δικαστήριο εκτέλεσης (Exekutionsgericht) ή το ειρηνοδικείο (Bezirksgericht) του τόπου κατοικίας ή έδρας του καθού.

  Αρμόδιο για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης επί της αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας είναι το ιεραρχικά ανώτερο πρωτοδικείο (Landesgericht) το ένδικό μέσο κατατίθεται, εντούτοις, στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

  Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

  Η ανακοπή για νομικούς λόγους (Revisionsrekurs) ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Oberster Gerichtshof), η οποία κατατίθεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

  Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

  Στην Αυστρία δεν υπάρχουν άλλες αρχές ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 με αρμοδιότητα σε υποθέσεις περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.

  Τελευταία επικαιροποίηση: 24/04/2023

  Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.