Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Οικογενειακό δίκαιο – Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Οι αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και οι εφέσεις κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 πρέπει να κατατίθενται στα δημοτικά δικαστήρια.

Αρμόδια δικαστήρια είναι τα ακόλουθα:

Όλα τα δημοτικά δικαστήρια βάσει του νόμου για τις περιοχές αρμοδιότητας και τις έδρες των δικαστηρίων [Narodne novine (NN Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας), τεύχος 128/14].

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο στην Κροατία, δεν υπάρχει μηχανισμός με τον οποίο, για τους σκοπούς του άρθρου 50, να μπορεί να προσβληθεί περαιτέρω απόφαση επί ενδίκου μέσου, δηλαδή δεν υπάρχουν δικαστήρια στα οποία μπορεί να ασκηθεί περαιτέρω ένδικο μέσο.

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στην Κροατία, τα δημοτικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας και αναγκαστικής εκτέλεσης, βάσει του νόμου περί δικαστηρίων (NN αριθ. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18126/19130/20). Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο στην Κροατία, δεν υπάρχουν άλλες αρμόδιες αρχές ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, με αρμοδιότητα σε υποθέσεις περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή ενεργούν κατ' ανάθεση εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχό της.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.