Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Τα Δικαστήρια αρμόδια να εξετάζουν αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας είναι τα Οικογενειακά Δικαστήρια. Τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθείσων επί των αιτήσεων αυτών εκδικάζονται από το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επό του ενδίκου μέσου είναι η έφεση κατά της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 και η έκδοση προνομιακών ενταλμάτων, ως το άρθρο 155 του Συντάγματος

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Δεν εφαρμόζεται

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.