Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 των δύο κανονισμών πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο ειρηνοδικείο (δικαστήριο οικογενειακών διαφορών). Αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας του εφετείου στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο οφειλέτης ή στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση.

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου σχετικά με την κήρυξη της εκτελεστότητας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή (Beschwerde) ενώπιον του εφετείου (Oberlandesgericht), σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 των δύο κανονισμών.

Η απόφαση επί της προσφυγής μπορεί να προσβληθεί με αίτηση αναίρεσης (Rechtsbeschwerde) ενώπιον του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Bundesgerichtshof), σύμφωνα με το άρθρο 50 των δύο κανονισμών.

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.