Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Οικογενειακό δίκαιο – Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εξετάζει τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1, είναι το εφετείο (Corte di Appello).

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εξετάζει τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2, είναι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Suprema Corte di Cassazione).

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η απόφαση επί του ένδικου μέσου μπορεί να προσβληθεί:

1) με αίτηση αναθεώρησης βάσει των άρθρων 391-bis και 391-ter του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Codice di procedura civile)

2) με τριτανακοπή βάσει του άρθρου 391-ter του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Κατά της εν λόγω απόφασης μπορεί επίσης να ασκηθεί αίτηση διόρθωσης, αν περιέχει γραφικό ή λογιστικό λάθος.

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2, ως δικαστήρια νοούνται επίσης:

οι δικηγόροι, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του καθεστώτος της υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 132/2014

οι ληξίαρχοι, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του καθεστώτος απλούστευσης που προβλέπεται στο άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 132/2014.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.