Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1: ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων (voorzieningenrechter) στο πρωτοδικείο (rechtbank).

Ένδικο μέσο κατά της απόφασης επί της εν λόγω αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2: το πρωτοδικείο του οποίου ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων εξέδωσε απόφαση επί της αίτησης αναγνώρισης ή κήρυξης της εκτελεστότητας.

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Αίτηση αναίρεσης στο ανώτατο δικαστήριο (Hoge Raad).

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Δεν ισχύει για τις Κάτω Χώρες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.