Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πορτογαλία

Οικογενειακό δίκαιο – Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Τα δικαστήρια ή οι αρχές που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 είναι τα εξής:

- το τμήμα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων (juízo de família e menores) ή, εάν δεν υπάρχει,

- το τοπικό πολιτικό τμήμα (juízo local cível), εάν υπάρχει ή

- το τμήμα γενικής αρμοδιότητας (juízo de competência genérica) του αρμόδιου περιφερειακού πρωτοδικείου (tribunal de comarca).

Τα δικαστήρια ή οι αρχές που είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των εν λόγω αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2, είναι τα εφετεία (Tribunais da Relação).

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Για τους σκοπούς του άρθρου 50, κατά απόφασης επί του ένδικου μέσου μπορεί να ασκηθεί μόνο ένδικο μέσο επί νομικού ζητήματος ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου (Supremo Tribunal de Justiça) [αναίρεση (Recurso de revista)].

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

- Τα πρωτοδικεία (τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων, τοπικά πολιτικά τμήματα, τμήματα γενικής αρμοδιότητας, τα εφετεία και το ανώτατο δικαστήριο

- Τα ληξιαρχεία (Conservatórias do Registo Civil)(1)·

- Οι συμβολαιογράφοι(2).

(1) Νομοθετικό διάταγμα αριθ.  272/2001, της 13ης Οκτωβρίου, όπως έχει τροποποιηθεί (ενοποίηση νομοθετικού διατάγματος αριθ. 272/2001 – Επίσημη Εφημερίδα φύλλο αριθ. 238/2001, Σειρά I-A της 2001-10-13 (dre.pt), με το οποίο χορηγείται στα ληξιαρχεία αρμοδιότητα για τις διαδικασίες απόδοσης οικογενειακής εστίας, δικαστικού χωρισμού, μετατροπής δικαστικού χωρισμού σε διαζύγιο και διαζυγίου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, υφίσταται συμφωνία/αμοιβαία συναίνεση των διαδίκων (βλ. άρθρο 16 του διατάγματος, με το οποίο χορηγούνται στα ληξιαρχεία αρμοδιότητες δικαστηρίων γιʼ αυτόν τον σκοπό).

(2) Νόμος αριθ. 23/2013, της 5ης Μαρτίου, όπως έχει τροποποιηθεί (Ενοποίηση νόμου αριθ.º 23/2013 – Επίσημη Εφημερίδα φύλλο αριθ. 45/2013, Σειρά I της 2013-03-05 (dre.pt), με τον οποίο εγκρίνεται το νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία απογραφής και ανατίθενται στα συμβολαιογραφεία αρμοδιότητες για τη διεκπεραίωση των πράξεων και των εγγράφων της διαδικασίας απογραφής λόγω δικαστικού χωρισμού, διαζυγίου και κήρυξης του γάμου άκυρου ή ακυρώσιμου (βλ. ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7).

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.