Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση των αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας είναι το πρωτοδικείο (Juzgado de Primera Instancia) του τόπου κατοικίας του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση ή η εκτέλεση, ή του τόπου εκτέλεσης.

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Έφεση (recurso de apelación). Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης είναι το περιφερειακό δικαστήριο (Audiencia Provincial).

Απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ έφεση από το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να προσβληθεί με το έκτακτο ένδικο μέσο της προσφυγής λόγω δικονομικού σφάλματος (recurso extraordinario por infracción procesal) ή με αίτηση αναίρεσης (recurso de casación).

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στην Ισπανία δεν υπάρχουν αρχές με τα χαρακτηριστικά και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1103 οι οποίες να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Όσον αφορά την εφαρμογή [1] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, όπως έχει κοινοποιήσει η Ισπανία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, υπάρχουν μόνο οι συμβολαιογράφοι — βλ. παρακάτω.


[1] [Άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 650/2012]

Οι συμβολαιογράφοι, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις εξ αδιαθέτου κληρονόμων, τις διαδικασίες υποβολής, επαλήθευσης, αποσφράγισης και συμβολαιογραφικής πράξης μυστικών, ιδιόγραφων και προφορικών διαθηκών, και την απογραφή περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρα 55 και 56, 57 έως 65 και 67 έως 68 του νόμου περί συμβολαιογράφων (Ley del Notariado), σύμφωνα με τη διατύπωση της 11ης τελικής διάταξης του νόμου 15/2015 της 2ας Ιουλίου 2015 σχετικά με την εκούσια δικαιοδοσία (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.