Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
  Swipe to change

  Abieluvararežiime käsitlevad asjad

  Austria

  Sisu koostaja:
  Austria

  PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

  Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

  Austria

  Perekonnaõigus – Abieluvararežiime käsitlevad asjad


  *kohustuslikud andmed

  Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

  Määruse artikli 44 lõike 1 kohaseid täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi on pädevad menetlema kostja elukohajärgne täiteasju menetlev kohus (Exekutionsgericht) või ringkonnakohus (Bezirksgericht).

  Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotluste kohta tehtud otsuste peale esitatud kaebusi on pädev menetlema maakohus (Landesgericht); kaebus tuleb siiski esitada esimeses astmes otsuse teinud kohtule.

  Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

  Kassatsioonkaebus (Revisionsrekurs) esitatakse esimeses astmes otsuse teinud kohtu kaudu ülemkohtule (Oberster Gerichtshof).

  Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

  Austrias ei ole muid artikli 3 lõikes 2 osutatud asutusi ega õigusala töötajaid, kellel on pädevus menetleda abieluvararežiime käsitlevaid asju.

  Viimati uuendatud: 24/04/2023

  Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.