Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Teises ELi liikmesriigis tehtud lahendi või välja antud muu dokumendi täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlus esitatakse ringkonnakohtule (okrazhen sad) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõige 1).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Täitmismääruse saab edasi kaevata Sofia apellatsioonikohtusse (Sofiyskia apelativen sad). Sofia apellatsioonikohtu tehtud otsuse saab edasi kaevata kõrgemasse kassatsioonikohtusse (Varhovnia kasatsionen sad) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõige 6).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 26/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.