Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Soome

Sisu koostaja:
Soome

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Täitmisele pööratavaks tunnistamine:

esimese astme kohus (käräjäoikeus)

Esimese astme kohtu otsuse edasikaebamine:

apellatsioonikohus (hovioikeus)

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Apellatsioonikohtu otsuse peale saab esitada kaebuse ülemkohtule, eeldusel et ülemkohus annab menetlusloa (kohtumenetluse seadustiku 30. peatüki §-d 1–3).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Kohtu määratud pärandvara jagaja.

Viimati uuendatud: 14/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.