Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Kreeka

Perekonnaõigus – Abieluvararežiime käsitlevad asjad


*kohustuslikud andmed

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Kohus, mis on kõnealuse määruse artikli 44 lõike 1 alusel ja huvitatud isiku taotluse korral pädev tunnistama täitmisele pööratavaks abieluvararežiime käsitlevat otsust ja registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, on üheliikmeline esimese astme kohus (Μονομελές Πρωτοδικείο) hagita menetluse raames (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 740 jj).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kohus, mis on kooskõlas kõnealuse määruse artikli 49 lõikega 2 pädev menetlema võistleva menetluse raames edasikaebusi, mis on esitatud täitmisele pööratavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuse peale, on apellatsioonikohus (Εφετείο). Vastavalt kassatsioonikohtu praktikale menetleb apellatsioonikohus taotlust/edasikaebust erandina tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 12 lõikest 2 esimese ja viimase astme kohtuna.

Kõnealuse määruse artikli 50 kohaldamisel võib punktis b kirjeldatud apellatsioonikohtu otsust vaidlustada kassatsioonkaebusega.

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei ole asjakohane

Viimati uuendatud: 19/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.