Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Itaalia

Perekonnaõigus – Abieluvararežiime käsitlevad asjad


*kohustuslikud andmed

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi artikli 44 lõike 1 tähenduses on pädev menetlema apellatsioonikohus (Corte di Appello).

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotluste peale esitatud kaebusi artikli 49 lõike 2 tähenduses on pädev menetlema kõrgem kassatsioonikohus (Suprema Corte di Cassazione).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Edasikaebuses tehtud otsuse peale saab esitada

1) teistmisavalduse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 391-bis ja 391-ter tähenduses;

2) kolmanda isikuna vaidlustamise avalduse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 391-ter tähenduses;

Otsuse peale võib esitada ka parandamise avalduse, kui lahendis on näpu- või arvutusviga.

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Artikli 3 lõike 2 kohaldamisel hõlmab see järgmist:

advokaadid, kes tegutsevad abistatud läbirääkimiste (negoziazione assistita) korra raames 2014. aasta dekreet-seaduse nr 132 artikli 6 alusel;

perekonnaseisuametnikud, kes tegutsevad abistatud läbirääkimiste (negoziazione assistita) korra raames 2014. aasta dekreet-seaduse nr 132 artikli 12 alusel;

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.