Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema artikli 44 lõike 1 kohaseid täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi:

Ringkonnakohtu (Tribunal d’arrondissement) esimees

Kontaktandmed:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: (+352) 803214-1

Kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema artikli 49 lõike 2 kohaseid edasikaebusi, mis on esitatud taotluste kohta tehtud otsuste peale:

Tsiviilasjades esitatud edasikaebusi lahendav apellatsioonikohus (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktandmed:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-1

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Artiklis 50 osutatud menetlused edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamiseks:

Kassatsioonikohus (Cour de cassation)

Kontaktandmed:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: ( +352) 475981-2369 / 2373

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

/

Viimati uuendatud: 17/08/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.