Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Artikli 44 lõike 1 kohased täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlused: kohtu ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik (voorzieningenrechter).

Nende taotluste kohta tehtud otsuste peale esitatavad artikli 49 lõike 2 kohased edasikaebused: see kohus, kus ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik tegi otsuse tunnustamise või täitmisele pööratavaks tunnistamise kohta.

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kassatsioonkaebus ülemkohtule.

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Madalmaades ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 18/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.