Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Perekonnaõigus – Abieluvararežiime käsitlevad asjad


*kohustuslikud andmed

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema artikli 44 lõike 1 kohaseid täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi, on pädeva piirkondliku kohtu (tribunal de comarca)

- perekonna- ja alaealiste asjade kohtumaja (Juízo de Família e Menores), või kui kohtul seda pole,

- kohalik tsiviilkohtumaja (Juízo local cível), kui see on olemas, või

- üldkohtu pädevusega kohtumaja (juízo de competência genérica).

Artikli 49 lõike 2 kohaseid edasikaebusi, mis on esitatud selliste taotluste kohta tehtud otsuste peale, on pädevad menetlema apellatsioonikohtud (Tribunais da Relação).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Artikli 50 kohaldamisel saab edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustada üksnes kassatsioonkaebuse (recurso de revista) esitamisega kõrgeimale kohtule (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

- Kohtud, eelkõige perekonna- ja alaealiste asjade kohtumajad, kohalikud tsiviilkohtumajad, üldkohtu pädevusega kohtumajad, apellatsioonikohtud ja kõrgeim kohus;

- perekonnaseisuametid (Conservatórias do Registo Civil)(1);

- notarid (notários)(2).

(1) 13. oktoobri 2010. aasta dekreet-seadusega nr 272/2001 selle kehtivas redaktsioonis (dekreet-seaduse nr 272/2001 konsolideeritud versioon – ametlik väljaanne (Diário da República) nr 238/2001, seeria I-A, 13.10.2001 (dre.pt)) antakse perekonnaseisuametitele pädevus lahendada asju, mis puudutavad järgmist: pere elukoha määramine, lahuselu, lahuselu muutmine abielulahutuseks ja abielulahutus, eeldusel et kõigil eespool nimetatud juhtudel on poolte vahel olemas kokkulepe / vastastikune nõusolek (vt dekreet-seaduse artikkel 16, millega antakse perekonnaseisuametitele selleks otstarbeks kohtutega samaväärsed volitused).

(2) 5. märtsi 2013. aasta seadus nr 23/2013 selle kehtivas redaktsioonis (seaduse nr 23/2013 konsolideeritud versioon – ametlik väljaanne (Diário da República) nr 45/2013, seeria I, 5.3.2013 (dre.pt)), millega kiidetakse heaks inventuuride õiguslik raamistik ja antakse notaritele õigus koostada lahuselust, abielulahutusest, abielu tühiseks tunnistamisest ja abielu kehtetuks tunnistamisest tulenevate inventuuride dokumente ja selliste inventuuride tingimusi – vt eelkõige artikli 2 lõige 3 ning artikli 3 lõiked 6 ja 7.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.