Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi on pädev menetlema selle poole elukoha esimese astme kohus (Juzgado de Primera Instancia), kelle suhtes tunnustamist või täitmist taotletakse, või siis kohtuotsuse täitmise koha esimese astme kohus.

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Edasikaebus tehtud otsuse peale. Edasikaebusi on pädev menetlema provintsikohus (Audiencia Provincial).

Provintsikohtus edasikaebuse kohta tehtud otsuse võib vaidlustada erakorralise kaebusega menetlusnormide rikkumise korral (recurso extraordinario por infracción procesal) või kassatsioonkaebusega (recurso de casación).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Hispaanias ei ole määruse artikli 3 lõikes 2 loetletud omaduste ja volitustega asutusi, mis jääksid selle määruse kohaldamisalasse.

Määruse (EL) nr 650/2012 kohaldamist silmas pidades on Hispaania kooskõlas artikliga 79[1] teatanud, et selliste töötajate hulka loetakse ainult notarid – vt allpool.


[1] (Määruse (EL) nr 650/2012 artikkel 79).

Notarid teevad kindlaks seadusjärgseid pärijaid, aitavad teha, kontrollida, avada ja tõendada pitseeritud, omakäelisi ja spetsiaalseid testamente ning koostavad pärandvara nimekirju.

Notariaadiseaduse (Ley del Notariado) artiklid 55 ja 56, 57–65 ning 67–68, nagu need on sõnastatud 2. juuli 2015. aasta hagita menetluste seaduse (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) nr 15/2015 üheteistkümnenda lõppsättega.

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.