Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset käsittelee ensimmäisessä oikeusasteessa perhetuomioistuin (tribunal de la famille, familierechtbank).

Näiden hakemusten perusteella tehdyistä päätöksistä voi valittaa

  • hakemalla takaisinsaantia (opposition, verzet) ensimmäisessä oikeusasteessa perhetuomioistuimessa;
  • hakemalla muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa (cour d’appel, hof van beroep).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voi valittaa ainoastaan kassaatiotuomioistuimeen (Cour de Cassation, Hof van Cassatie).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Mainitussa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia ei ole.

Päivitetty viimeksi: 06/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.