Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Portugali

Perheoikeus – Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat


*pakollinen kenttä

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Seuraavilla tuomioistuimilla tai viranomaisilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia:

– toimivaltaisen tuomiopiirin alioikeuden (tribunal de comarca) perheoikeutta ja lapsia koskevia asioita käsittelevä jaosto, tai jos tuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa,

– siviilioikeudellisten asioiden jaosto (jos tällainen on) tai

– yleisten asioiden jaosto.

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia 49 artiklan 2 kohdan mukaisia muutoksenhakuja, ovat ylioikeudet (Tribunais da Relação).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kun sovelletaan 50 artiklaa, muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa vain tietyn oikeuskysymyksen osalta. Muutosta (recurso de revista) haetaan tällöin korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

– Alioikeudet (perheoikeutta ja lasten asioita käsittelevät jaostot, siviilioikeudellisten asioiden paikalliset jaostot ja yleisten asioiden jaostot, ylioikeudet ja korkein oikeus);

– väestörekisteriviranomaiset (Conservatórias do Registo Civil) (1);

– notaarit (notários) (2).

(1) Asetus (Decreto-Lei) nro 272/2001, viimeisin konsolidoitu versio (asetuksen nro 272/2001 konsolidoitu teksti – Portugalin virallinen lehti (Diário da República) nro 238/2001, Sarja I-A, 13.10.2001 (dre.pt)). Asetuksessa väestörekisteriviranomaisille myönnetään toimivalta käsitellä perheen kotia koskevia järjestelyjä, asumuseroa, asumuseron muuntamista avioeroksi ja avioerotapauksia sekä omaisuuden ositusta. Asian käsittely edellyttää kuitenkin aina osapuolten sopimusta tai yhteistä hakemusta (ks. asetuksen 16 §, jossa väestörekisteriviranomaisille annetaan tuomioistuimia vastaava toimivalta näissä asioissa).

(2) Laki (Lei) nro 23/2013, annettu 5.3.2013, viimeisin konsolidoitu versio (lain nro 23/2013 konsolidoitu teksti – Portugalin virallinen lehti (Diário da República) nro 45/2013, Sarja I, 5.3.2013 (dre.pt)). Lailla hyväksytään omaisuuden selvittämisessä noudatettavan menettelyn oikeudellinen kehys. Siinä myönnetään notaareille toimivalta laatia asiakirjoja ja vahvistaa ehtoja, jotka liittyvät kyseiseen menettelyyn asumuseron, avioeron taikka avioliiton mitättömäksi tai pätemättömäksi julistamisen yhteydessä (ks. erityisesti 2 §:n 3 momentti ja 3 §:n 6 ja 7 momentti).

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.