Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia kuuluu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle (Juzgado de Primera Instancia) sen osapuolen kotipaikassa, jota vastaan tunnustamista tai täytäntöönpanoa haetaan, tai paikassa, jossa päätös on tarkoitus panna täytäntöön.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku. Tällaisia muutoksenhakuja koskeva toimivalta kuuluu maakunnalliselle ylioikeudelle (Audiencia Provincial).

Maakunnallisen ylioikeuden toisessa oikeusasteessa tekemän päätöksen voi lain nojalla riitauttaa ylimääräisellä muutoksenhaulla menettelyllisen sääntöjenvastaisuuden perusteella (recurso extraordinario por infracción procesal) tai siihen voi hakea muutosta kassaatiovalituksella (recurso de casación) prosessioikeudessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Espanjassa ei ole sellaisia viranomaisia, joilla olisi asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua toimivaltaa.

Sen sijaan asetusta (EU) N:o 650/2012 soveltavat notaarit, kuten Espanja on ilmoittanut 79 artiklan mukaisesti.[1]


[1] (Asetuksen (EU) N:o 650/2012 79 artikla)

Notaarit, kun on kyse lakimääräiseen perimysjärjestykseen liittyvistä perillisten ilmoituksista, salaisten, holografisten tai suullisten testamenttien tiedoksiannosta, pätevyydestä, avaamisesta ja vahvistamisesta.

Notaareista annetun lain (Ley del Notariado) 55 ja 56 §, 57–65 § ja 67–68 §, sellaisena kuin se on hakemuslainkäyttöasioista 2.7.2015 annetun lain (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) 15/2015 11. loppusäännöksessä.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.