Stvari bračnoimovinskih režima

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Obiteljsko pravo – Stvari bračnoimovinskih režima


*obvezan unos

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjevi iz članka 44. podnose se glavnom tajniku suda (članci 509-1 i 509-2 Zakona o parničnom postupku) ako se odnose na sudsku odluku ili nagodbu, a predsjedniku javnobilježničke komore ili, u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti (članak 509-3 Zakona o parničnom postupku), njegovu zamjeniku ako se odnose na javnu ispravu.

Žalbe iz članka 49. stavka 2. podnose se predsjedniku suda (članak 509-9 Zakona o parničnom postupku).

Ako se zahtjev odnosi na sudsku odluku ili nagodbu:

*Zahtjevi za proglašenje izvršivosti presude koju je donio francuski sud radi njezina priznavanja i izvršenja u inozemstvu podnose se glavnom tajniku suda koji je donio presudu ili odobrio sporazum (članak 509-1 Zakona o parničnom postupku).

*Zahtjevi za priznavanje ili proglašenje izvršivosti stranih naloga za izvršenje na francuskom državnom području podnose se glavnom tajniku suda (članak 509-2 Zakona o parničnom postupku).

Ako se zahtjev odnosi na javnu ispravu:

*Zahtjevi za ovjeru francuskih javnobilježničkih isprava radi njihova prihvaćanja i izvršenja u inozemstvu podnose se javnom bilježniku ili pravnoj osobi koja drži izvornik zaprimljene isprave (članak 509-3 Zakona o parničnom postupku).

*Zahtjevi za proglašenje izvršivosti stranih javnobilježničkih isprava na francuskom državnom području podnose se predsjedniku javnobilježničke komore ili, u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, njegovu zamjeniku (članak 509-3 Zakona o parničnom postupku).

Žalbe iz članka 49. stavka 2.:

Žalbe protiv proglašenja izvršivosti stranih naloga i akata na francuskom državnom području podnose se predsjedniku suda (članak 509-9 Zakona o parničnom postupku).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Odluka predsjednika suda o žalbi može se osporiti isključivo podnošenjem žalbe kasacijskom sudu u vezi s pravnim pitanjem.

Osnove za žalbu u vezi s pravnim pitanjem mogu biti različite (kršenje prava, zlouporaba ovlasti, nenadležnost suda, nepostojanje pravne osnove, neprimjereno obrazloženje, proturječne presude itd.), ali u svakom slučaju sud odlučuje isključivo o primjeni prava. Dakle, kasacijski sud provjerava je li presudom prekršeno pravo ili je li poštovana vladavina prava, ali ne razmatra činjenice predmeta.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Pariz

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 12/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.