Stvari bračnoimovinskih režima

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Obiteljsko pravo – Stvari bračnoimovinskih režima


*obvezan unos

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Sudovi ili tijela nadležna za zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1.:

– odjel za obitelj i maloljetnike (juízo de família e menores) ili, ako ne postoji:

– lokalni građanski odjel (juízo local cível) ako postoji ili

– opći odjel (juízo de competência genérica) nadležnog okružnog suda (tribunal de comarca).

U skladu s člankom 49. stavkom 2. o žalbama protiv odluka o takvim zahtjevima odlučuju žalbeni sudovi (Tribunais da Relação).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Za potrebe članka 50. odluka o žalbi može se osporiti isključivo podnošenjem žalbe u vezi s pravnim pitanjem (recurso de revista) pred Vrhovnim sudom (Supremo Tribunal de Justiça).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

– Sudovi, odnosno odjeli za obitelj i maloljetnike, lokalni građanski odjeli, opći odjeli, žalbeni sudovi i Vrhovni sud;

– matični uredi (Conservatórias do Registo Civil)(1);

– javni bilježnici (notários)(2).

(1) Uredba sa zakonskom snagom br. 272/2001 od 13. listopada 2001., kako je zadnje izmijenjena ((konsolidirana verzija Uredbe sa zakonskom snagom br. 272/2001 - Diário da República br. 238/2001, serija  I-A,13.10.2001. (dre.pt)), daje matičnim uredima nadležnost u postupcima koji se odnose na određivanje obiteljskog doma, zakonsku rastavu, konverziju zakonske rastave u razvod te razvod, uz uvjet da u svim navedenim slučajevima postoji dogovor/uzajamna suglasnost stranaka (vidjeti članak 16. Uredbe sa zakonskom snagom koji matičnim uredima daje ovlasti jednake ovlastima sudova u tim pitanjima).

(2) Zakon br. 23/2013 od 5. ožujka 2013., kako je zadnje izmijenjen (konsolidirana verzija Zakona br. 23/2013 - Diário da República br. 45/2013, serija I, 5.3.2013. (dre.pt)), o utvrđivanju pravnog okvira za popise imovine i o davanju ovlasti javnim bilježnicima za sastavljanje isprava i određivanje uvjeta za popise imovine nakon rastave, razvoda, proglašenja ništavosti braka ili poništenja braka – vidjeti članak  2. stavak 3. i članak 3. stavke 6. i 7.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.