Matters of matrimonial property regimes

National information concerning Regulation 2016/1103

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property regimes of international marriages aimed at helping couples manage their property on a daily basis and to divide it in case of divorce or of the death of one member. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property consequences of registered partnerships).

The Regulation provides international marriages with legal certainty and reduces the costs of legal proceedings as couples will know which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation also facilitates the recognition and enforcement of decisions on property matters given in another EU country. As a couple's property must be divided in case of divorce or death, the Regulation facilitates the application of EU rules on cross-border divorces and successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 11/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Stvari bračnoimovinskih režima - Belgija

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Za razmatranje zahtjeva za proglašenje izvršivosti nadležan je: prvostupanjski sud, konkretnije obiteljski sud (tribunal de la famille).

Kad je riječ o žalbama protiv odluka o takvim zahtjevima

  • prigovor se podnosi: prvostupanjskom sudu, konkretnije obiteljskom sudu (tribunal de la famille)
  • žalba se podnosi: žalbenom sudu (Cour d'appel).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Odluke donesene u žalbenom postupku preispituje isključivo kasacijski sud (Cour de Cassation).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nema drugih tijela prema kriterijima iz članka 3. stavka 2.

Posljednji put ažurirano: 22/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Bugarska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjev za proglašenje izvršivosti presude ili drugog akta donesenog u drugoj državi članici EU-a podnosi se pokrajinskom sudu (članak 623. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Protiv odluke je moguće podnijeti žalbu Žalbenom sudu u Sofiji. Daljnje žalbe protiv odluka Žalbenog suda u Sofiji podnose se Vrhovnom kasacijskom sudu (članak 623. stavak 6. Zakona o parničnom postupku).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 26/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Češka

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

U Češkoj su za to nadležni okružni sudovi (okresní soudy).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Upotrebljavaju se samo sljedeća izvanredna pravna sredstva:

– zahtjev za poništenje (zmatečnost)

– zahtjev za obnovu postupka (žaloba na obnovu řízení)

– zahtjev za preispitivanje (dovolání).

Sva navedena izvanredna pravna sredstva podnose se sudu koji je odlučivao u prvom stupnju.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

To su javni bilježnici kao povjerenici suda (članak 162. stavak 2. u vezi s člankom 100. stavkom 1. i člankom 103. stavkom 1. Zakona br. 292/2013 o posebnim sudskim postupcima).

Posljednji put ažurirano: 14/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Grčka

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Nadležni sud za proglašenje izvršivosti odluka o bračnoimovinskim režimima i imovinskim posljedicama životnog partnerstva na zahtjev zainteresirane stranke, u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe, u izvanparničnom postupku je jednočlani prvostupanjski sud (Monomeles Protodikeio) (članak 740. i dalje Zakona o parničnom postupku).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Nadležni sud za pritužbe u parničnim postupcima protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 49. stavkom 2. te Uredbe je Žalbeni sud (Efeteio). U skladu sa sudskom praksom Kasacijskog suda podnosi se zahtjev/pritužba o kojoj odlučuje Žalbeni sud u prvom i zadnjem stupnju, što je iznimka od pravila iz članka 12. stavka 2. Zakona o parničnom postupku.

Protiv odluke Žalbenog suda iz članka 50. Uredbe, kako je opisano u točki (b), može se podnijeti žalba u kasacijskom postupku.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 19/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Španjolska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti nadležan je prvostupanjski sud (Juzgado de Primera Instancia) u mjestu domicila stranke protiv koje se traži priznavanje ili izvršenje ili u mjestu izvršenja.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Podnošenje žalbe protiv odluke. Za odlučivanje o žalbama nadležan je pokrajinski sud (Audiencia Provincial).

Odluke koje pokrajinski sud donese u žalbenom postupku mogu se osporiti podnošenjem izvanredne žalbe zbog povrede postupka (recurso extraordinario por infracción procesal) ili žalbe u kasacijskom postupku (recurso de casación).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

U Španjolskoj ne postoje tijela s karakteristikama i ovlastima iz članka 3. stavka 2. koja su obuhvaćena Uredbom.

Područjem primjene [1] Uredbe (EU) br. 650/2012, kako je Španjolska objavila u skladu s člankom 79., obuhvaćeni su samo javni bilježnici – vidjeti u nastavku.


[1] (članak 79. Uredbe (EU) br. 650/2012)

Javni bilježnici, u pogledu proglašavanja zakonskih nasljednika; postupaka povezanih s podnošenjem, provjerom, otvaranjem i ovjeravanjem zapečaćenih, vlastoručnih i posebnih oporuka te izrade upisnika.

Članci 55. i 56., od 57. do 65., 67. i 68. Zakona o javnim bilježnicima (Ley del Notariado), kako su sročeni u Jedanaestoj konačnoj odredbi Zakona 15/2015 od 2. srpnja 2015. o izvanparničnim postupcima (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Posljednji put ažurirano: 10/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Francuska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjevi iz članka 44. podnose se glavnom tajniku suda (članci 509-1 i 509-2 Zakona o parničnom postupku) ako se odnose na sudsku odluku ili nagodbu, a predsjedniku javnobilježničke komore ili, u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti (članak 509-3 Zakona o parničnom postupku), njegovu zamjeniku ako se odnose na javnu ispravu.

Žalbe iz članka 49. stavka 2. podnose se predsjedniku suda (članak 509-9 Zakona o parničnom postupku).

Ako se zahtjev odnosi na sudsku odluku ili nagodbu:

*Zahtjevi za proglašenje izvršivosti presude koju je donio francuski sud radi njezina priznavanja i izvršenja u inozemstvu podnose se glavnom tajniku suda koji je donio presudu ili odobrio sporazum (članak 509-1 Zakona o parničnom postupku).

*Zahtjevi za priznavanje ili proglašenje izvršivosti stranih naloga za izvršenje na francuskom državnom području podnose se glavnom tajniku suda (članak 509-2 Zakona o parničnom postupku).

Ako se zahtjev odnosi na javnu ispravu:

*Zahtjevi za ovjeru francuskih javnobilježničkih isprava radi njihova prihvaćanja i izvršenja u inozemstvu podnose se javnom bilježniku ili pravnoj osobi koja drži izvornik zaprimljene isprave (članak 509-3 Zakona o parničnom postupku).

*Zahtjevi za proglašenje izvršivosti stranih javnobilježničkih isprava na francuskom državnom području podnose se predsjedniku javnobilježničke komore ili, u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, njegovu zamjeniku (članak 509-3 Zakona o parničnom postupku).

Žalbe iz članka 49. stavka 2.:

Žalbe protiv proglašenja izvršivosti stranih naloga i akata na francuskom državnom području podnose se predsjedniku suda (članak 509-9 Zakona o parničnom postupku).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Odluka predsjednika suda o žalbi može se osporiti isključivo podnošenjem žalbe kasacijskom sudu u vezi s pravnim pitanjem.

Osnove za žalbu u vezi s pravnim pitanjem mogu biti različite (kršenje prava, zlouporaba ovlasti, nenadležnost suda, nepostojanje pravne osnove, neprimjereno obrazloženje, proturječne presude itd.), ali u svakom slučaju sud odlučuje isključivo o primjeni prava. Dakle, kasacijski sud provjerava je li presudom prekršeno pravo ili je li poštovana vladavina prava, ali ne razmatra činjenice predmeta.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Pariz

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 01/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Hrvatska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjev za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2. podnose se općinskim sudovima.

Nadležni sudovi su:

Svi općinski sudovi sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, br. 128/14).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Prema važećem nacionalnom zakonodavstvu u Republici Hrvatskoj ne postoji mehanizam kojim se, za potrebe čl. 50., odluka o pravnom lijeku može dalje pobijati, odnosno ne postoje sudovi kojima se podnosi daljnji pravni lijek.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

U Republici Hrvatskoj općinski sudovi su nadležni za provođenje izvanparničnih i ovršnih predmeta temeljem Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, Poveznica se otvara u novom prozoru67/18Poveznica se otvara u novom prozoru126/19Poveznica se otvara u novom prozoru130/20). Dakle, prema važećem nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske nema drugih nadležnih tijela ili pravnih stručnjaka u skladu sa čl. 3. st. 2. Uredbe koji bi imali nadležnost u predmetima bračnoimovinskih režima, a  koji izvršavaju sudske funkcije ili postupaju na temelju ovlasti prenesenih od strane pravosudnog tijela ili pod njegovim nadzorom.

Posljednji put ažurirano: 25/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Italija

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Žalbeni sud (Corte di Appello) nadležan je za razmatranje zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1.

Vrhovni kasacijski sud (Suprema Corte di Cassazione) nadležan je za razmatranje žalbi protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Odluka o žalbi može se osporiti:

1) zahtjevom za obnovu postupka u skladu s člancima 391.a i 391.b Zakona o parničnom postupku

2) prigovorom trećega u skladu s člankom 391.b Zakona o parničnom postupku.

Može se podnijeti i zahtjev za ispravak odluke ako presuda sadržava materijalne pogreške ili pogreške u izračunu.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Za potrebe članka 3. stavka 2. pravna tijela uključuju i:

odvjetnike koji djeluju u okviru postupka sporazumnog rješavanja spora uz pomoć odvjetnika (negoziazione assistita) u skladu s člankom 6. Uredbe sa zakonskom snagom br. 132 iz 2014.

matičare koji djeluju u okviru postupka pojednostavnjenja u skladu s člankom 12. Uredbe sa zakonskom snagom br. 132 iz 2014.

Posljednji put ažurirano: 24/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Cipar

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Obiteljski sudovi nadležni su za razmatranje zahtjeva za proglašenje izvršivosti. O žalbama protiv odluka o takvim zahtjevima odlučuje drugostupanjski obiteljski sud (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Odluka donesena u žalbenom postupku može se pobijati postupkom iz članka 25. Zakona o sudovima br. 14/60 i pravnim sredstvom u skladu s člankom 155. Ustava.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 02/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Luksemburg

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Sudovi ili tijela nadležni za zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1.:

Predsjednik okružnog suda (Tribunal d’arrondissement)

Podaci za kontakt:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: 00352 803214-1

Sudovi ili tijela nadležni za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.:

Žalbeni sud – odjel za građanske predmete (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Podaci za kontakt:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00352 475981-1

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Postupci za osporavanje odluka donesenih u žalbenom postupku iz članka 50.:

Kasacijski sud

Podaci za kontakt:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 475981-369/373

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

/

Posljednji put ažurirano: 03/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Nizozemska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjev za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1.: sudac okružnog suda koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu (voorzieningenrechter).

Žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.: okružni sud na kojem je sudac nadležan za zahtjeve za privremenu pravnu zaštitu donio odluku o zahtjevu za priznavanje i proglašenje izvršivosti.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Žalbe u kasacijskom postupku koje se podnose Vrhovnom sudu.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo u Nizozemskoj.

Posljednji put ažurirano: 03/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Austrija

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe su ovršni sudovi (Exekutionsgericht) ili okružni sudovi (Bezirksgericht) u mjestu boravišta tuženika.

Sud nadležan za odlučivanje o žalbama protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti je viši regionalni sud (Landesgericht); međutim, žalba se podnosi prvostupanjskom sudu koji je donio odluku.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Žalbe zbog pogrešne primjene materijalnog prava (Revisionsrekurs) podnose se Vrhovnom sudu (Oberster Gerichtshof) putem prvostupanjskog suda.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

U Austriji ne postoji ni jedno drugo tijelo ni pravna struka s nadležnošću u stvarima bračnoimovinskih režima u smislu članka 3. stavka 2.

Posljednji put ažurirano: 25/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Portugal

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Sudovi ili tijela nadležna za zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1.:

– odjel za obitelj i maloljetnike (juízo de família e menores) ili, ako ne postoji:

– lokalni građanski odjel (juízo local cível) ako postoji ili

– opći odjel (juízo de competência genérica) nadležnog okružnog suda (tribunal de comarca).

U skladu s člankom 49. stavkom 2. o žalbama protiv odluka o takvim zahtjevima odlučuju žalbeni sudovi (Tribunais da Relação).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Za potrebe članka 50. odluka o žalbi može se osporiti isključivo podnošenjem žalbe u vezi s pravnim pitanjem (recurso de revista) pred Vrhovnim sudom (Supremo Tribunal de Justiça).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

– Sudovi, odnosno odjeli za obitelj i maloljetnike, lokalni građanski odjeli, opći odjeli, žalbeni sudovi i Vrhovni sud;

– matični uredi (Conservatórias do Registo Civil)(1);

– javni bilježnici (notários)(2).

(1) Uredba sa zakonskom snagom br. 272/2001 od 13. listopada 2001., kako je zadnje izmijenjena ((Poveznica se otvara u novom prozorukonsolidirana verzija Uredbe sa zakonskom snagom br. 272/2001 - Diário da República br. 238/2001, serija  I-A,13.10.2001. (dre.pt)), daje matičnim uredima nadležnost u postupcima koji se odnose na određivanje obiteljskog doma, zakonsku rastavu, konverziju zakonske rastave u razvod te razvod, uz uvjet da u svim navedenim slučajevima postoji dogovor/uzajamna suglasnost stranaka (vidjeti članak 16. Uredbe sa zakonskom snagom koji matičnim uredima daje ovlasti jednake ovlastima sudova u tim pitanjima).

(2) Zakon br. 23/2013 od 5. ožujka 2013., kako je zadnje izmijenjen (Poveznica se otvara u novom prozorukonsolidirana verzija Zakona br. 23/2013 - Diário da República br. 45/2013, serija I, 5.3.2013. (dre.pt)), o utvrđivanju pravnog okvira za popise imovine i o davanju ovlasti javnim bilježnicima za sastavljanje isprava i određivanje uvjeta za popise imovine nakon rastave, razvoda, proglašenja ništavosti braka ili poništenja braka – vidjeti članak  2. stavak 3. i članak 3. stavke 6. i 7.

Posljednji put ažurirano: 05/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Finska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Proglašenje izvršivosti:

okružni sud

Žalba protiv odluke okružnog suda:

žalbeni sud

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Žalba protiv odluke žalbenog suda podnosi se Vrhovnom sudu, uz uvjet da Vrhovni sud dopusti žalbu (poglavlje 30., članci od 1. do 3. Zakonika o sudskom postupku).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Izvršitelj kojeg imenuje sud.

Posljednji put ažurirano: 08/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Stvari bračnoimovinskih režima - Švedska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Okružni sud Područna nadležnost

Okružni sud u Nacki (Nacka tingsrätt)                       Pokrajina Stockholm (Stockholms län)

Okružni sud u Uppsali                                    Pokrajina Uppsala

Okružni sud u Eskilstuni                                Pokrajina Södermanland

Okružni sud u Linköpingu                              Pokrajina Östergötland

Okružni sud u Jönköpingu                              Pokrajina Jönköping

Okružni sud u Växjöu                                     Pokrajina Kronoberg

Okružni sud u Kalmaru                                  Pokrajina Kalmar

Okružni sud u Gotlandu                                  Pokrajina Gotland

Okružni sud u Blekingeu                                Pokrajina Blekinge

Okružni sud u Kristianstadu                           Općine (kommuner) Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga i Östra Göinge

Okružni sud u Malmöu                                   Općine Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge i Ystad

Okružni sud u Halmstadu                               Pokrajina Halland

Okružni sud u Göteborgu                               Općine Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla i Öckerö

Okružni sud u Vänersborgu                            Općine Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg i Åmål

Okružni sud u Skaraborgu                              Općine Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda i Vara

Okružni sud u Värmlandu                              Pokrajina Värmland

Okružni sud u Örebrou                                   Pokrajina Örebro

Okružni sud u Västmanlandu                         Pokrajina Västmanland

Okružni sud u Falu                                         Pokrajina Dalarna

Okružni sud u Gävleu                                     Pokrajina Gävleborg

Okružni sud u Ångermanlandu                       Pokrajina Västernorrland

Okružni sud u Östersundu                              Pokrajina Jämtland

Okružni sud u Umei                                        Pokrajina Västerbotten

Okružni sud u Lulei                                        Pokrajina Norrbotten

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Žalbeni postupak (överklagande) pred žalbenim sudom (hövrätt) ili Vrhovnim sudom (Högsta domstolen). Žalbe se podnose sudu koji je donio presudu. O žalbi se odlučuje samo ako je žalbeni sud ili Vrhovni sud proglase dopuštenom (prövningstillstånd).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Izvršitelj (bodelningsförrättare)

Upravitelj ostavinom (boutredningsman)

Izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten) u skraćenim postupcima za naloge za plaćanja ili pomoć

Posljednji put ažurirano: 25/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.