Sutuoktinių turto teisinių režimų klausimai

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismas, turintis kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, nuolatinės gyvenamosios vietos arba vykdymo vietos pirmosios instancijos teismas (Juzgado de Primera Instancia).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo. Teismas, turintis kompetenciją nagrinėti prašymus dėl apeliacinių skundų yra provincijos teismas (Audiencia Provincial).

Teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo gali būti ginčijimas pateikiant išimtinį apeliacinį skundą dėl procedūrinių pažeidimų (recurso extraordinario por infracción procesal) arba kasacinį skundą (recurso de casación).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Ispanijoje nėra valdžios institucijų, turinčių 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas savybes ir kompetenciją, kurioms būtų taikomas šis reglamentas.

Kalbant apie Reglamento (ES) Nr. 650/2012[1] taikymą, remiantis Ispanijos pareiškimu pagal 79 straipsnį, tai yra tik notarai (žr. toliau).


[1] Reglamento (EB) Nr. 650/2012 79 straipsnis.

Notarai, skelbiantys netestamentinius įpėdinius; užantspauduotų, ranka rašytų ir žodinių testamentų pateikimo, tikrinimo, skelbimo ir notarinio patvirtinimo procedūros ir turto aprašo sudarymas.

Notariato įstatymo (Ley del Notariado) 55, 56, 57–65, 67 ir 68 straipsniai remiantis 2015 m. liepos 2 d. Įstatymo dėl neteisminių procedūrų (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) vienuoliktąja baigiamąja nuostata.

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.