Laulāto mantiskās attiecības

Valstu informācija par Regulu (ES) 2016/1103

Eiropas Savienība 2016. gada jūnijā pieņēma regulu par mantisko attiecību regulējumu starptautisku laulību gadījumā ar mērķi palīdzēt pāriem pārvaldīt viņu īpašumu ikdienā un sadalīt to šķiršanās vai laulātā nāves gadījumā. Ciešākas sadarbības procedūras ietvaros šo regulu pieņēma 18 ES dalībvalstis: Zviedrija, Beļģija, Grieķija, Horvātija, Slovēnija, Spānija, Francija, Portugāle, Itālija, Malta, Luksemburga, Vācija, Čehijas Republika, Nīderlande, Austrija, Bulgārija, Somija un Kipra. Citas ES dalībvalstis var pievienoties šai regulai jebkurā laikā (tādā gadījumā dalībvalstij būs jāpievienojas arī Regulai par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām).

Regula nodrošina juridisko noteiktību starptautisku laulību gadījumā un samazina tiesvedības izdevumus, jo laulātie zinās, kuras ES valsts tiesām būtu jāizskata jautājumi saistībā ar viņu īpašumu un kuras valsts tiesības būtu jāpiemēro šādu jautājumu risināšanai. Regula arī veicina citā ES dalībvalstī izdotu lēmumu atzīšanu un izpildi īpašuma lietās. Tā kā šķiršanās vai nāves gadījumā laulāto manta ir jādala, regula arī veicina ES noteikumu piemērošanu pārrobežu šķiršanās un mantošanas lietās. Regula ir piemērojama no 2019. gada 29. janvāra.

Lapa atjaunināta: 11/05/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.