Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
  Swipe to change

  Laulāto mantiskās attiecības

  Austrija

  Saturu nodrošina
  Austrija

  KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

  Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

  Austrija

  Ģimenes tiesības – Laulāto mantiskās attiecības


  *jāaizpilda obligāti

  64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

  Saskaņā ar regulas 44. panta 1. punktu pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu var izskatīt vai nu izpildes tiesa (Exekutionsgericht), vai tā rajona tiesa (Bezirksgericht), kurā atrodas atbildētāja dzīvesvieta.

  Kompetence izskatīt pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu ir augstākas instances Federālās zemes tiesai (Landesgericht); tomēr pārsūdzība jāiesniedz tajā pirmās instances tiesā, kas izdevusi nolēmumu.

  64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

  Kasācijas sūdzības (Revisionsrekurs) adresē Augstākajai tiesai (Oberster Gerichtshof), bet iesniedz pirmās instances tiesā.

  65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

  Austrijā nav citu iestāžu vai tiesību speciālistu, kuriem būtu 3. panta 2. punktā minētā kompetence laulāto mantisko attiecību lietās.

  Lapa atjaunināta: 24/04/2023

  Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.