Laulāto mantiskās attiecības

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu — pirmās instances tiesai, konkrētāk, ģimenes lietu tiesai (tribunal de la famille).

Pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem:

  • iebildumus iesniedz pirmās instances tiesai, konkrētāk, ģimenes lietu tiesai (tribunal de la famille);
  • pārsūdzību iesniedz apelācijas tiesai (Cour d'appel).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Par pārsūdzību pieņemtu nolēmumu var pārskatīt tikai Kasācijas tiesa (Cour de Cassation).

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Nav citu 3. panta 2. punkta kritērijiem atbilstošu iestāžu.

Lapa atjaunināta: 06/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.