Laulāto mantiskās attiecības

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Ģimenes tiesības – Laulāto mantiskās attiecības


*jāaizpilda obligāti

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu iesniedz vietējās tiesās.

Kompetentas ir

visas vietējās tiesas, kā minēts Likumā par tiesu teritorijām un atrašanās vietām (Narodne novine (NN — Horvātijas Republikas oficiālais vēstnesis) Nr. 128/14).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem Horvātijā nav 50. pantā minētā mehānisma, kas ļautu turpmāk apstrīdēt nolēmumu, kurš pieņemts pēc tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas, t. i., nav tādu tiesu, kurās varētu iesniegt papildu pārsūdzību.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Horvātijā par bezstrīdus un izpildes lietām atbild vietējās tiesas, kā noteikts Tiesu likumā (NN Nr. 28/13, Nr. 33/15, Nr. 82/15 un Nr. 82/16, 67/18126/19130/20). Tādējādi saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem Horvātijā nav citu iestāžu vai tiesību speciālistu, kuriem būtu regulas 3. panta 2. punktā minētā kompetence laulāto mantisko attiecību lietās un kuri pildītu tiesu funkcijas vai rīkotos saskaņā ar tiesu iestādes deleģētām pilnvarām vai tās pārraudzībā.

Lapa atjaunināta: 14/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.