Laulāto mantiskās attiecības

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu izskata ģimenes lietu tiesas. Pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem izskata otrās instances ģimenes lietu tiesa (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanai pieejamās procedūras ir pārsūdzības procedūra, kas paredzēta Tiesu likuma (Likums Nr. 14/60) 25. pantā, un prerogatīvas rīkojumu izdošana saskaņā ar Konstitūcijas 155. pantu.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 04/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.