Laulāto mantiskās attiecības

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Čehija

Ģimenes tiesības – Laulāto mantiskās attiecības


*jāaizpilda obligāti

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Čehijas Republikā tas ir rajona tiesu (okresní soudy) kompetencē.

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Var izmantot tikai ārkārtas novēršanas pasākumus; tie ir šādi:

— atcelšanas prasība (zmatečnost);

— prasība par tiesvedības atjaunošanu (žaloba na obnovu řízení);

— pārsūdzības pārskatīšana (dovolání).

Visas minētās ārkārtas pārsūdzības procedūras ir ierosināmas tajā tiesā, kura lietā pieņēmusi spriedumu pirmajā instancē.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Notariālo funkciju veicēji, piemēram, tiesu komisāri. (Likuma Nr. 292/2013 par īpašajiem tiesas procesiem 162. panta 2. punkts kopā ar 100. panta 1. punktu un 103. panta 1. punktu)

Lapa atjaunināta: 18/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.